Mannlige kollegaer løper fra oss når vi får barn

Norge har en av verdens rauseste permisjonsordninger, og den skal vi ikke rokke ved. Samtidig ser vi at foreldrepermisjon er et tydelig knekkpunkt for kvinners karriere. Den som er nærmest til å gjøre noe med dette, er kvinner selv og deres arbeidsgivere – og Econa har tiltakene!

Kvinner taper i foreldrepermisjonen

Econas lønnsstatistikk viser at våre medlemmer stort sett har lik lønn for likt arbeid, men i 30-årene – når mange får barn – rykker mennene fra. I denne perioden har menn de største lønns- og karrierehoppene, mens lønnsveksten for kvinner er moderat. Fordi kvinnene aldri får tettet dette gapet, vil en mann på 62 år ha tjent i snitt ti millioner mer enn en kvinne på samme alder.

Econa har i samarbeid med CORE – senter for likestillingsforskning spurt 2000 av medlemmene våre hvordan de har fordelt permisjonen mellom seg og i hvilken grad de har hatt kontakt med arbeidslivet i permisjonen. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller i hvor lang foreldrepermisjon kvinnelige og mannlige økonomer tar ut. Mens mødres permisjon i gjennomsnitt varierer mellom 10 og 12 måneder, har fedre i underkant av tre måneder. I gjennomsnitt er mødres permisjon 3,6 ganger så lang som fedrenes. NAVs egen foreldrepengeundersøkelse fra 2018 viser at dette stemmer for befolkningen generelt også, og at bare 21 % av fedrene tar ut mer enn fedrekvoten. Ut fra dette kan det virke som at fellesdelen av permisjonen i praksis oppfattes som mors.

Så hva er problemet?

For det første viser forskning (bl.a. State of Nordic Fathers, 2019) at fedre som tar lengre foreldrepermisjon, gjør en større del av arbeidet hjemme. Dette vil igjen gjenspeile seg i fordelingen av ansvar som bakkemannskap hjemme etter permisjonen. På spørsmålet om hvem som har hovedansvaret for å holde oversikt over familiens logistikk, svarer 8 av 10 kvinner at det i hovedsak er deres jobb, mot kun 1 av 10 menn. Vi ser også at mødre i større grad er hjemme med sykt barn og hjemme ved planleggingsdager.

Forskningen gjennomført av CORE viser også at fedre i større grad er tilgjengelige for jobben i permisjonstiden. Mens halvparten av mennene oppgir at de har svart på e-post under permisjonen ofte eller svært ofte, gjelder det bare 14 % av kvinnene. Selv om flertallet ikke har ansvaret for kunder/klienter mens de er i permisjon, er også dette klart vanligere blant menn. 14 % av mennene oppgir å ha beholdt dette ansvaret, sammenlignet med under 3 % av kvinnene. Samlet sett medfører dette at kvinner i langt større grad enn menn blir erstattet av en vikar i permisjonen sin.

Foreslår følgende tiltak

For å forhindre dette knekkpunktet i kvinners karriere må vi sørge for at menn og kvinner blir behandlet likt i forkant, under og etter permisjonen. Vi ønsker ikke et arbeidsmarked hvor arbeidsgiver har karrierevennlige forventninger til menn og familievennlige forventninger til kvinner. Econa mener følgende tiltak vil medvirke til et mer likestilt arbeidsliv med like karrieremuligheter for menn og kvinner:

  • Arbeidsgiver skal dekke mellomlegget mellom full lønn og 6G i foreldrepermisjon.
  • Arbeidsgivere skal avholde permisjonssamtaler med alle arbeidstakere som skal ut i foreldrepermisjon.
  • Arbeidsgivere bør tilrettelegge og informere om muligheten for gradert permisjon, samt tilrettelegge godt for at mannlige arbeidstakere skal ta ut mer permisjon enn fedrekvoten.
  • Arbeidstakere bør undersøke muligheten for å holde kontrakt med arbeidsplassen i permisjonen, enten ved gradert permisjon i deler av permisjonen (kan med det unngå ulønnet permisjon før barnehageplass) eller være delaktig på f.eks. e-post og sosiale arrangementer.

Les også Myter og fakta om økonomer og kjønn, karriere og barn

Sjekk Econas verktøykasse med tips til permisjonstiden