Mer økonomi i grunnskolen, takk!

Samfunnet stiller stadig høyere krav til økonomisk forståelse. Dette må skolen ta på alvor.

-Innslaget av personlig økonomi og sentrale økonomiske sammenhenger i samfunnet i undervisningen nærmest fraværende i norsk grunnskole, sier fagsjef Joakim Østbye i Econa. Derfor har Econa gitt innspill til høringsuttalelse om forslag til ny overordnet del av læreplanverket for grunnopplæringen.

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole skal fornyes, og prioriteringen i fagene skal bli tydeligere. Etter planen kommer det nye læreplaner fra høsten 2020.

En undersøkelse Econa gjennomførte våren 2016 viser at så mange som 75 prosent av dem som nylig har gått ut fra ungdomsskolen (personer under 30 år) opplever opplæringen innen personlig økonomi som dårlig eller svært dårlig. Samtidig viser en tilsvarende undersøkelse fra våren 2017 at hele 86 prosent av befolkningen mener at undervisning i personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen.

Dette er bekymringsverdig, mener Østbye. Ferdighetene elevene lærer gjennom for eksempel praktisk budsjettering og økonomisk planlegging, er sentrale for å sikre at elevene lærer ansvarlig og kritisk tenkning om privatøkonomi. I dagens forbrukssamfunn blir det stadig lettere å havne i «luksusfella», og vi mener vi skylder den oppvoksende slekt å ruste dem på best mulig måte for det voksenlivet som venter. Econa anerkjenner at foreldrene har et viktig ansvar når det gjelder å lære unge gode vaner i økonomi. Samtidig vet vi at det er store forskjeller i hva slags kunnskap og interesse foreldrene har for økonomi. Vi ønsker at alle skal få de samme mulighetene til å mestre sitt eget liv, i en stadig mer kompleks økonomisk hverdag.

Økonomi er også viktig for andre og mer nære aspekter av livet. Psykisk helse og fysisk helse henger tett sammen og mange opplever nedsatt livsglede som følge av økonomiske bekymringer.

- Kunnskapsgapet vil føre til økte forskjeller, og konsekvensene er mye større enn hva de var før, som følge av at økonomien blir stadig mer komplisert og man blir stilt overfor langt flere valg. Med mindre samfunnet tar grep vil disse forskjellene gå i arv, sier Joakim Østbye.

Econa mener at god økonomiforståelse er helt avgjørende for at personer skal oppleve livsmestring. Når vi også vet at det finnes en høy korrelasjon mellom dårlig økonomi og dårlig helse er det derfor bekymringsverdig at økonomikunnskaper omtales så lite konkret i læreplanens nye generelle del. Vi har forståelse for ønsket om å gi den enkelte skole stor frihet i utformingen av sin egen hverdag, men mener likevel at det er behov for å presisere viktigheten av god økonomikunnskap i de tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring» og «bærekraftig utvikling».

- Vi har derfor kommet med noen konkrete anbefalinger til Kunnskapsdepartementet, sier Østbye. 

Les vårt høringssvar her