Norge må våkne opp, vi er ikke best i klassen

Hvis kunnskap skal være den nye oljen, må kvaliteten på høyere utdanning heves. Her er tre forslag.

Thomas Kalvenes

Norge er et av verdens rikeste land og i toppsjiktet på FNs levekårsundersøkelse. Oljen har gjort at Norge har en velferd de fleste land bare kan drømme om, hvor blant annet utdanning er et gratis gode. På den annen side står vi foran store utfordringer. Spesielt gjelder dette utdanningssektoren.

Direktør i Lånekassen Marianne Andreassen kom nylig med et tydelig budskap under generalforsamlingen til ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet: Kvaliteten i norsk høyere utdanning er nedslående. Vi er middelmådige sammenlignet med andre land, vi ligger under OECD-landene, og ikke minst er vi gjennomsnittlige når det kommer til prosentvis andel som tar høyere utdanning. I tillegg er det kun 60 prosent av studentene som fullfører utdannelsen til normert tid.

Statsminister Erna Solberg annonserte på NHO-konferansen at kunnskap er Norges fremtidige olje. Da er det viktig å være klar over den smertelige realiteten. Vi er ikke best i klassen!

Norge har blitt fet som en bjørn, som koser seg i dvale med rik tilgang på olje og arbeidskraft. Men vi vet alle at bjørnen en dag må ut og sanke nye rasjoner for at vi fortsatt kan leve i den velferdsstaten vi alle er så glade i!

Vi i Econa Student ønsker derfor å rette fokus mot de utfordringene i utdanningssektoren, de er store, men de kan helt klart kan håndteres. Vi deltok nylig i en paneldebatt med kunnskapsministeren i Arendal, og det ser ut som vi kan enes om en rekke punkter. Men dette krever handling. Vi har tre konkrete forslag.

  1. Behov for felles kvalitetsforståelse

    Det er en utfordring at det ikke eksisterer en felles forståelse av hva kvalitet i høyere utdanning skal være. Departementet og sektoren bør derfor bruke tid på å beskrive hva de legger i kvalitetsbegrepet. I den forbindelse kan det være verd å skue til internasjonale akkrediteringer innenfor ulike fagområder. For økonomisk-administrativ utdanning eksisterer det internasjonale akkrediteringer som EQUIS og AACSB, som tydeliggjør hva som menes med kvalitet. Økt utbredelse av akkrediteringer vil også gjøre det lettere for institusjonene å få gode utvekslingsavtaler og trekke til seg internasjonale studenter.
  2. Konsentrasjon for kvalitet

    Regjeringens stortingsmelding om strukturreform identifiserer betydelige kvalitetsutfordringer knyttet til små og lite robuste fagmiljøer. Mange utdanningsinstitusjoner tilbyr de samme utdanningene til tross for at de hver for seg har relativt små fagmiljøer og sliter med å rekruttere fagpersonale og studenter. Eksempelvis tilbys det økonomiutdanning ved over 40 studiesteder. En kartlegging i regi av Universitets- og høgskolerådet fra 2013 antyder at fordeling av ressurser, kompetanse og studenter på mange studiesteder bidrar til sviktende kvalitet i utdanningen og manglende forskningsforankring. Vi mener det derfor bør stilles strengere krav til studentantall og størrelse på fagmiljø gjennom tildelingsbrevene.

  3. Øk bruken av nasjonale deleksamener på bachelornivå

    Econa tok tidlig til orde for å innføre nasjonale deleksamener i utvalgte basisfag i bachelorutdanningen. Bakgrunnen var de store forskjellene i karakterene som ble dokumentert i Senter for økonomisk forsknings rapport «Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning» fra 2013. Den konkluderte med at «karaktersettingspraksisen synes å variere så mye mellom institusjonene at karakternivået gir begrenset informasjon om studentenes ferdigheter». Av både rettferdighetshensyn og av hensyn til kvalitet i utdanningen er det viktig at karakterpraksisen er noenlunde lik uavhengig av studiested og studieretning. Utover at det er en mer ryddig måte å gjøre ting på, er det en kvalitetssikring som også gir mulighet for å sammenlikne skolenes undervisningskvalitet. Dette tror vi er til det beste både for studentene og lærestedene, som slipper mistanken om at karakterene deres er mindre verd. Kvaliteten skal avgjøre, og den skal være like god uavhengig av hvor du har studert.

Vi er klar over at mer må til, men dette er konkrete og viktige tiltak for å møte fremtidige utfordringer i det norske arbeidslivet. Vårt budskap er klart. Vekk bjørnen fra dvale!

 

Kontakt thomas.kalvenes@gmail.com for ytterligere spørsmål.

 

Av Thomas Kalvenes, Econa Student