Ny krisepakke - hva inneholder den, hva betyr den og hva skjer videre?

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til en kompensasjonsordning for næringslivet og den fjerde krisepakken for norsk næringsliv. Det vil bli intense forhandlinger i Stortinget før det endelige resultatet er klart.

Dette tror vi er noe av det som blir tema i forhandlingene i helgen: 

- Støtteordningen for studenter: Studentorganisasjonene, med NSO i spissen har vært i harnisk, og Arbeiderpartiet har varslet omkamp.
- MVA-kutt: Trygve Slagsvold Vedum har kritisert regjeringen for å ikke gjøre nok for å styrke etterspørselen i økonomien. Han mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets ønske, og trekker frem at han mener moms-kuttene er alt for forsiktige.
- Skatt: Fritak og reduksjoner av skatter og avgifter, ikke bare utsettelser. 
- Industri: Tiltak for å styrke industrien, blant gjennom midlertidig fritak for Co₂- avgiften.
- Pakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassektoren, med midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet slik at lønnsom aktivitet kan igangsettes nå fremfor senere.
- Reiselivet: Flere har tatt til orde for at reisegarantifondet må styrkes ytterligere og staten må inn og garantere for fondet.

Tre faser

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser. I første fase ble det lagt frem en rekke strakstiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap som ble rammet av en akutt svikt i inntektene. 

I fase to, som vi er i nå, har regjeringen jobbet med ytterligere konkrete tiltak for bransjer, bedrifter og husholdninger som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet. Formålet er at bedrifter holder seg flytende og ikke går konkurs. Disse tiltakene har regjeringen lagt vekt på å fremme raskt.

I fase tre vil regjeringen kunne fremme forslag om bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, gitt at virusutbruddet leder til omfattende økonomisk tilbakeslag og fører Norge inn i en lavkonjunktur. Stortingets rolle er dramatisk endret etter at vi fikk en mindretallsregjering. Regjeringen forhandler primært med FrP, men vi har sett at opposisjonen har valgt å opptre samlet i flere saker, og det har vært et poeng for alle partiene å samle seg bak hovedtrekkene i de tiltakene som vedtas.

Finanskomiteen på Stortinget vil i løpet av fredag ettermiddag raskt starte forhandlingene. Finansdepartementet vil som i tidligere forhandlinger, være tett på forhandlingsrommet. Delegasjonene vil utsettes for et enormt press fra utsiden, både fra dem som er rammet av krisen og trenger hjelp, og media. I forhandlingsrommet sitter partienes fraksjonsledere, samt politiske rådgivere. De politiske rådgiverne vil fortløpende produsere merknader og forslag som forhandlerne må ta stilling til. 

Dette inneholder krisepakke IV fra regjeringen