Nye pensjonsordninger i offentlig sektor

Det er inngått en prosessavtale for offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor. - Econa er fornøyd med at prosessen er i gang. Dette har stor betydning for medlemmene våre, sier Morten Skaarer, leder av Econas lønns- og arbeidsutvalg.

Utgangspunktet for avtalen er en offentlig tjenestepensjonsordning som inneholder egenskaper som at: 

  • alle år i jobb skal gi tjenesteopptjening
  • tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden
  • pensjonen skal tas ut fleksibelt fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.
  • det skal lønne seg å stå lenger i arbeid

Avtalen beskriver en prosess som inneholder to faser:

  • Første fase med frist 1. februar, hvor en arbeidsgruppe skal gi en felles beskrivelse av hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning
  • Andre fase med frist 1. mars, hvor avtale om pensjon skal sluttføres.

Frist for å oppnå enighet er satt til 1. juli 2018. Ved enighet vil regjeringen utarbeide et lovforslag om en ny pensjonsløsning i tråd med den samlede løsningen det er enighet om.

Econa er involvert i Akademikernes arbeid med ny offentlig tjenestepensjon, du kan lese mer her.