Nye regler for konkurranse- og kundeklausuler

Mange av Econas medlemmer har konkurranse- og/eller kundeklausuler i sine arbeidsavtaler. Vi har nå fått nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler. Econa har kjempet for en lovregulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet siden 2007.Vi har ikke fått fullt gjennomslag for vårt syn, og vil følge nøye med på utviklingen fremover. Det er likevel mye bra i de nye reglene som nå er vedtatt.

Konkurranseklausuler skal kompenseres av arbeidsgiver

Vi er svært glade for at det nå er krav om at det skal ytes kompensasjon dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende. En konkurranseklausul skal beskytte arbeidsgivers interesser, og det er derfor rimelig at det er arbeidsgiver som må betale for dette, ikke den enkelte arbeidstaker og/eller NAV.

Arbeidsgiver må betale en kompensasjon tilsvarende 100 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag opp til 8 G (p.t. kr. 720.544) og minst 70 % av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G begrenset oppad til 12 G (p.t. kr. 1.080.816,-). Det kan – men må ikke – gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for annen inntekt arbeidstakeren mottar i perioden. Retten til å gjøre fradrag for andre inntekter må avtales i hvert enkelttilfelle.

Du har rett til å vite hvem du ikke får jobbe for

Videre er det viktig å være oppmerksom på at du som arbeidstaker når som helst kan be din arbeidsgiver om en redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Du har krav på at redegjørelsen skal gis innen fire uker, og den skal være bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Arbeidsgiver kan f.eks. ikke nekte å opplyse hvem de anser som konkurrenter som du ikke kan begynne å jobbe hos, slik vi har erfart at enkelte nekter å gjøre i dag.

En konkurranseklausul kan maksimalt gjøres gjeldende i ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

Du kan ta jobb hos en kunde

De nye reglene har også bestemmelser om kundeklausuler. Dette vil si at man ikke har lov til å ta med seg kunder over til den nye arbeidsgiveren. I enkelte bransjer er svært vanlig med omfattende kundeklausuler, som nesten er umulige å forholde seg til i praksis.

Flere av våre medlemmer har også avtaler som forbyr dem å begynne å jobbe hos en kunde. Slike avtaler kan ikke lenger gjøres gjeldende.

Ett års begrensning

En kundeklausul kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året. Klausulen kan ikke forby en kunde å ta kontakt med deg, men arbeidstaker kan ikke kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør og så lenge klausulen varer. Klausulen kan maksimalt gjøres gjeldende i ett år fra opphør av arbeidsforholdet.

Reglene gjelder med virkning fra 1. januar 2016. Alle avtaler som inngås etter dette må følge de nye reglene. For avtaler som er inngått før dette, vil de nye reglene først gjelde fra 1. januar 2017.

Har du spørsmål om konkurranseklausuler? Kontakt Econa Arbeidsliv på advokat@econa.no

 Tidligere saker om konkurranseklausuler:

LO går arbeidsgivers ærend

Jada, du kan skifte jobb. I 2016.