Nye regler i arbeidslivet fra 1 juli

Fra 1. juli trer det i kraft flere nye lovbestemmelser som berører Econas medlemmer.

Ny lov om statens ansatte

Tjenestemannsloven oppheves og blir erstattet med en ny lov om statens ansatte. Den nye loven berører alle ansatte i staten, og omfatter blant annet ansettelsesprosessen, personalreglement, regelverket for midlertidig ansettelser, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett og ordensstraff.

I lov om statens ansatte er statens adgang til midlertidige ansettelser strammet inn med sikte på å begrense bruken av slike ansettelsesforhold. Midlertidige ansettelser i staten skal ikke brukes mer enn strengt talt nødvendig, sett ut fra hvilke arbeidsoppgaver og arbeidsform det er snakk om. I tillegg skal man også veie opp Stortingets bevilgninger og de ansattes behov for trygghet i arbeidsforholdet. Adgangen til midlertidige ansettelser vil være de samme som i arbeidslivet for øvrig. Econa ser positivt på dette. Det er ingen grunn til at staten skal ha større adgang til å ansettelse midlertidig enn ellers i arbeidslivet. Faste ansettelser skal fortsatt være hovedregelen.

Også når det kommer til oppsigelse vil reglene harmoniseres med reglene i arbeidsmiljøloven slik at det blir en mer helhetlig oppsigelsesnorm. Ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold innføres det en plikt for arbeidsgiver til å foreta en interesseavveining mellom virksomhetens behov og de ulempene en oppsigelse påfører arbeidstaker. Denne interesseavveiningen kan påklages til overordnet forvaltningsorgan, men ikke overprøves av domstolene. Ved oppsigelse grunnet arbeidstakers eget forhold vil arbeidsgiver kunne gå til oppsigelse der arbeidstaker «på grunn av vedvarende mangelfull arbeidsutførelse er uskikket for stillingen eller der den statsansatte gjentatte ganger har krenket sine tjenesteplikter.

Endringer i reglene om arbeidstid

Arbeidsmiljøloven endres slik at det blir lovlig å arbeide etter kl. 21.00 etter skriftlig avtale med arbeidsgiver. Det er arbeidstaker selv som må ta initiativet til en slik avtale. Econa ser positivt på denne lovendringen, som vil gi mer fleksibilitet for våre medlemmer. Frihet til å velge når på døgnet man vil jobbe må anses som et gode. Særlig småbarnsforeldre kan ha behov for å gå tidlige fra jobb for å være sammen med familien, for så å jobbe noen timer ved PCen når roen har senket seg. Det totale antall arbeidstimer pr. uke skal ikke endres.

Krav om utarbeidelse av varslingsrutiner mv

Arbeidsmiljølovens regler om varsling endres slik at varslerne gis sterkere vern. Loven bestemmer at alle virksomheter som har 5 eller flere ansatte plikter å utarbeide rutiner for hvordan varsling kan gis. I tillegg skal innleide arbeidstakere nå også få et varslervern. Det er alltid lov å varsle til offentlige myndigheter. Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken