Nye aldersgrenser i arbeidslivet

Fra 1. juli i år er hovedregelen at ingen virksomheter kan ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år.

Handsome elderly business man smiling

Arbeidsmiljølovens regler om aldersgrenser ble endret med virkning fra 1. juli 2015. Ved lovendringen ble lovens generelle grense for når arbeidsgiver kan si opp arbeidstaker på grunn av alder hevet fra 70 til 72 år.

Samtidig ble reglene for bedriftsinterne aldersgrenser endret. Det er åpnet opp for at bedriften kan sette en lavere aldersgrense enn 72 år, men da må visse forutsetninger være oppfylt. Aldersgrensen må være kjent blant de ansatte, praktiseres konsekvent av arbeidsgiver samt at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Disse forutsetningene innebærer at informasjon om aldergrensen må være gitt på en måte som er egnet til å gjøre grensen kjent for de ansatte, at det kun unntaksvis er anledning til å la ansatte fortsette ut over aldersgrensen og at ansatte som må fratre er sikret et økonomisk sikkerhetsnett. Aldersgrensen må også ha vært drøftet med de tillitsvalgte.

Aldersgrensen må også være saklig begrunnet i et legitimt formål og ikke være uforholdsmessig inngripende. Kravene til saklig begrunnelse og forholdsmessighet er gitt under henvisning til arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering.

Arbeidsgiver må ha en rimelig grunn til å innføre aldersgrensen. Denne grunnen må stå i forhold til den ulempen det innebærer for arbeidstaker å måtte fratre. Dersom aldersgrensen er satt av hensyn til helse og sikkerhet vil den som hovedregel anses å være saklig.

Også arbeidsgivers behov for aldersbalanse mellom de ansatte vil kunne være et saklig hensyn. I forholdsmessighetsvurderingen vil det blant annet være relevant å se hen til størrelsen på samlet pensjon for arbeidstakeren som må fratre på grunn av alder, samt den konkrete alderen.

Etter lovendringen er det ikke anledning til å ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år med mindre denne grensen kan begrunnes i hensyn til helse eller sikkerhet. I disse tilfelle gjelder det ikke noen nedre aldersgrense og bestemmelsen må anses å være en sikkerhetsventil.

I forbindelse med lovendringen ble det vedtatt overgangsregler. Bedrifter som på tidspunktet for lovendringen allerede hadde etablert bedriftsintern aldersgrense som er lavere enn 70 år kan beholde denne frem til 1. juli i år.

Dersom det ved tariffavtale er fastsatt lavere aldersgrenser kan disse beholdes ut tariffperioden.

Endringene i aldersgrensene i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for arbeidstakere som har aldersgrenser fastsatt etter andre lover, såkalte særaldersgrenser.

 

Christopher Viland, advokat i Econa