Tillitsvalgte har reell innflytelse på lønns- og arbeidsvilkår

I dag har de fleste av oss gode arbeidsvilkår; vi kan jobbe fleksibelt, vi har 5 ukers ferie, vi har lønn under fødselspermisjon og pensjonsrettigheter. Men dette har ikke kommet gratis. De tillitsvalgte går i bresjen på sin arbeidsplass og taler arbeidstakernes sak for arbeidsgiver, og er sentrale i arbeidet med å påvirke lønns- og arbeidsforhold for Econa-medlemmer på arbeidsplassen.

Per Christian Rogdar overrekker t-skjorten til vinner av kunnskapskonkurranse, Jan Petter Hoel.

Bildet: Per Christian Rogdar overrekker t-skjorten til vinner av kunnskapskonkurranse, Jan Petter Hoel.

Econa arrangerer årlige konferanser for sine tillitsvalgte, og årets konferanse fant sted i Gdansk i Polen den 8.- 10. november.

– Det er alltid veldig nyttig og hyggelig å møte tillitsvalgte på slike samlinger, sier Kathrine Lekven Christensen, advokatfullmektig i Econa og sektoransvarlig for Helse-området.

Tre dager var viet nyttige refleksjoner, innspill, foredrag, debatter og samtaler.

Nærmere 70 tillitsvalgte deltok når varsling, arbeidslivspolitikk, lønnsforhandlinger og tilsettingsprosesser ble debattert. Og som en vekker var besøket på Solidaritetsmuseet et nyttig bakteppe for hvordan Lech Walesa og hans mannskap kjempet en hard kamp for mye av det vi i dag tar for gitt.

Tillitsvalgte i Econa jobber hovedsakelig i offentlig sektor. Noen er tillitsvalgt for 1-2 personer, andre for 80-100. Felles for alle Econas 300 tillitsvalgte i offentlig sektor er at de har et ønske om å påvirke, og å få til bedre lønns- og arbeidsforhold på sin arbeidsplass. De tillitsvalgte er Econas viktigste ambassadører lokalt.

Tilbake får de nyttig kompetanse rundt forhandlinger, arbeidsliv og lønnsforhandlinger. I tillegg får de jevnlige oppdateringer fra Econa i form av årlige konferanser, opplæring, kurs og seminarer.

– Vi gjør vårt beste for at Econas tillitsvalgte skal gjøre en god jobb for foreningens medlemmer på deres arbeidsplass, sier Per Christian Rogdar, leder av Econas arbeidslivsavdeling. De tillitsvalgte er et viktig bindeledd mellom Econa og medlemmene, de har en viktig oppgave.

Billedtekst: Per Christian Rogdar overrekker t-skjorten til vinner av kunnskapskonkurranse, Jan Petter Hoel.

Vi spurte noen tillitsvalgte hva de tenker rundt sin rolle:

Riitta Lausamo

Riitta Lausamo, Oslo

Tillitsvalgt i sektor: Statlig sektor
Førstekonsulent i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

Hvorfor er du tillitsvalgt for Econa?

– Rollen som tillitsvalgt var relativt kjent for meg fra tidligere verv, men jeg kjente ingenting til strukturen i statlige lønnssystemer, rettigheter og goder når jeg selv startet i det statlige. For å lære mer om dette meldte jeg meg inn i Econa, og gikk på lokale Akademikermøter i DIFI. I ett av disse møtene stilte jeg noen «kritiske spørsmål» om informasjonen for nyansatte, og før jeg visste ordet av det ble jeg valgt som tillitsvalgt for mine Econa kolleger - som jeg i dag takker for tilliten. 

Er det saker du mener Econa bør ha større fokus på?

– Econa gjør mye bra, og bortsett fra å fronte Econas politikk og verdier i det offentlige rom, skulle jeg ønske Econa hadde mer kapasitet til å arbeide mer med "Økonomiglede". Personlig synes jeg det er trist at mange elever på videregående skole velger bort matematikk fordi det er kjedelig, uforståelig, osv. Mange forstår ikke den anvendbare nytteverdien av matematikk, når de drømmer om å bli kunstner i videregående skole.  

Det samme gjelder for de som utdanner seg til kokker, sykepleiere, rørleggere, bilmekanikere, kunstnere og mange andre faglige retninger. Mange av disse ville kanskje valgt matte dersom de forsto hvordan kreative evner reelt kan generere inntekter i fremtiden, hva er en inntekt, hva er et selskap, hva er et budsjett, hva er rente og hvordan påvirker denne meg privat og i business, etc. 

Ved å gjøre matematikken økonomisk anvendelig tror jeg ungdommen vil bli bedre rustet til å "stå på egne ben" i fremtiden. I tillegg er jo håpet at antallet tragiske tilfeller vi ser på Luksusfellen og Business fellen reduseres slik at samfunnet slipper å bære de reelle og psykiske kostnadene slike kriser kan gi. 

Hvilke arbeidslivssaker tror du det vil være størst debatt om de nærmeste årene?

– Oljeinntektene reduseres og eldrebølgen venter rundt neste sving. Samtidig øker kompetansenivået i samfunnet, arbeidsinnvandringen er avtagende sammen med en relativt svak kronekurs. Selv om en svak krone har vært positivt for norsk eksport, tvinger situasjonen oss til å tenke kreativt, nytt, og mer effektivt enn før. Vi er rett og slett blitt mer opptatt av "verdien for pengene", og jeg tror vi nå må ta inn over oss en ny industriell revolusjon, nemlig «De intelligente roboters århundre». 

Vi begynner smått å merke inntoget av chat-roboter som overtar service funksjoner, og vi begynner smått å kjenne litt på frykten og gleden av begrep som regnskaps roboter, automatiske chat-rådgivere, taxi droner, robåt kolleger og -styremedlemmer. 

Jeg mener norske universiteter har kommet alt for sent i gang med å implementere IKT forståelse og kompetanse, i fag som finans, økonomi og administrasjon, markedsføring, ledelsesfag, handel og service o.l. Dette gjør at endringen som vi vil skje i løpet av 5 til 10 år sannsynligvis vil oppfattes overveldende, og kanskje noe uventet for økonomer flest. 

Vil du anbefale flere å være tillitsvalgt?

– Selvsagt! Tillitsvalgt er en flott rolle å ha, men det forutsetter at du liker å være til stede for andre. Det er også greit å være oppdatert på synlige og usynlige forhold i egen virksomhet, spesielt i disse dager med store omstillingsprosesser i staten. Til sist anbefaler jeg ALLE tillitsvalgte å melde seg på diverse Econa-kurs, nivået på kursene er særdeles bra på innhold, fasiliteter og mat, i tillegg til at det er godt å møte andre med like interesser og utfordringer. 

Gunhild StenersenGunhild Stenersen, Oslo

Tillitsvalgt i Spekter – SAN
Seniorrådgiver i Innovasjon Norge 

Hvorfor er du tillitsvalgt for Econa?

– Jeg er opptatt av å bidra til et godt samarbeid på arbeidsplassen, slik at alle ansatte - også ledere - har et godt og motiverende arbeidsmiljø. Dette er et universelt behov og ikke noe spesielt for ansatte uten lederansvar. Forskjellen er bare at de ikke har myndighet til å ta beslutninger, og er ofte ikke involvert i beslutninger som påvirker deres hverdag. Derfor er det viktig at man som ansatt har et talerør. Ved å utnytte potensialet i dette samarbeidet tror jeg vi sammen kan oppnå mye! Ved at ledere tar de ansatte og deres tillitsvalgte med i prosesser og på beslutninger, øker muligheten for trivsel for begge parter. Ikke minst tjener det hele virksomheten.

Det er synd at det å være organisert og medlem av en fagforening av mange assosieres med noe negativt. Selv har jeg opplevd dette fra begge sider av bordet, og har bare gode erfaringer når begge parter er konstruktive og respekterer spillereglene for samarbeidet. Jeg mener ledere trenger å få øynene opp for potensialet i dette - som også de har et ansvar for å bidra til. Ansatte og deres representanter har selvsagt også en viktig rolle i å bidra til et konstruktivt samarbeid. Jeg mener det er sunt - og ikke minst produktivt - for samfunnet med et solid og godt forandret partssamarbeid på arbeidsplassen. Det forutsetter selvsagt at begge parter kjenner regel- og avtaleverket som ligger til grunn.

Er det saker du mener Econa bør ha større fokus på?

– Jeg synes Econa de siste par årene har forbedret medlemstilbudet betydelig - spesielt det faglige. I tillegg har Econa gode økonomiske medlemsfordeler, for å nevne noe.

Skulle jeg trekke frem et område organisasjonen kunne ha større fokus på, mener jeg man med fordel kunne profilere politiske standpunkter tydeligere.

Hvilke arbeidslivssaker tror du det vil være størst debatt om de nærmeste årene?

Ulike måter å organisere arbeidslivet på kan bli en utfordring. Eksempelvis snakkes det mye om outsourcing, mindre faste arbeidsforhold, løsere arbeidsgivertilknytning samt nye ledelsesformer og -strukturer. Hva med plassering av ansvar og myndighet i dette bildet? Hvem skal man forholde seg til? Hvilke resultatkrav skal gjelde? Hvem bestemmer disse? Hva med involvering og medbestemmelse i en slik hverdag? Skal arbeidet organiseres på en annen måte ved at man for eksempel har flere overordnede, vil dette få betydning for lederes og ansattes mulighet til å være produktive og bidra.

Vil du anbefale flere å være tillitsvalgt?

– Ja, det vil jeg absolutt. Man blir involvert i prosesser som foregår i virksomheten og får mulighet til å være med å påvirke lokalt og bidra til bedre løsninger for alle. Her vil jeg legge til at det er viktig at arbeidsgiver ser nytten og viser det i praksis.

I tillegg er det lærerikt, og om du engasjerer deg og har meninger knytter du lett kontakt med hyggelige og flinke mennesker også utenfor arbeidsplassen.

 Arne Kristian SvenssonArne Kristian Svensson, Froland

Ny som tillitsvalgt for Aust-Agder fylkeskommune
Rådgiver på regnskap og lønn

 

Hvorfor er du tillitsvalgt for Econa?

– Jeg tok på meg oppdraget som tillitsvalgt etter at vår tillitsvalgt gikk over i annen stilling og ønsket avløsning.

Aust-Agder fylkeskommune er inne i en svært spennende periode i forhold til en sammenslåing med Vest-Agder fylkeskommune, til en ny region Agder.

Det er en krevende tid der det er viktig at de tillitsvalgte jobber godt og sammen for at dette skal bli så bra som mulig.

Er det saker du mener Econa bør ha større fokus på?

– Econa gjør mye bra, som å jobbe for enda mer personlig økonomi i skolen. Dette er en del av læreplanen på skolen i dag, men den delen vies det svært lite tid til i skolen, det er min erfaring. Det hjelper lite å få det inn i læreplanen dersom ikke lærer tar denne delen av pensum på alvor og setter det ut i livet. Om det skyldes manglende kunnskap eller er andre årsaker til at det prioriteres bort vet jeg ikke.

Hvilke arbeidslivssaker tror du det vil være størst debatt om de nærmeste årene?

Hvordan skal vi ruste oss mot de store svingningene som vi de siste årene har sett i oljebransjen. Vil vi se det i andre bransjer også?

Hvordan skal vi som nasjon forholde oss til at flere yrker forsvinner? At det i dag ikke utdannes så mange tønnemakere er kanskje naturlig, men at vi utdanner alt for få malere og murere som er fagfolk som vi i høyeste grad har behov for. Det er flere år siden arbeidsspråket var norsk mellom murere i mange firmaer. Hva kan gjøres for å gjenreise statusen til disse yrkene? Yrkene som jeg nevner her er yrker som typisk er overtatt av polakker og andre arbeidsinnvandrere. Det er ikke bare disse yrkene der det er utfordringer, men om relativt kort tid mangler vi 20 - 30.000 faglærte innen helse og omsorg, hvordan skal vi håndtere det? Hvordan skal samfunnet rette opp denne skjevheten og mangelen på kompetanse innenfor enkelte områder i samfunnet?

Vil du anbefale flere å være tillitsvalgt?

– Ja jeg kunne ønsket meg større konkurranse om vervet som tillitsvalg, nettopp fordi det er interessant og lærerikt. Det å være tillitsvalgt eller på annen måte engasjere seg i lokallaget til Econa gir deg ytterligere en kontaktflate. Det er utrolig lærerikt og stiller krav til deg på en annen måte enn den du kanskje har i hverdagen. Flere burde se nytten av et slikt engasjement og ikke bare tenke at det er mye arbeid.

Lær mer om tillitsvalgtes rolle