Nytt ekspertutvalg: Lære hele livet

Econas styremedlem Javad Mushtaq deltar i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal forberede reformen "Lære hele livet". Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi.

– Ny teknologi, globalisering og digitalisering kommer til å ha stor påvirkning på arbeidslivet, og vil skape både utfordringer og muligheter, påpeker Mushtaq. Vi kommer til å se at noen tradisjonelle jobber vil forsvinne, og nye jobber vil bli skapt. En rapport fra World Economic Forum viser at rundt 35% av kompetansen og ferdighetene som kreves på tvers av næringer vil endres innen 2020.

For å skape et inkluderende arbeidsliv, hvor ingen går ut på dato, trenger vi relevant kompetanse og tilrettelegging for livslang læring. Jeg ser frem til å jobbe med de andre ekspertene i utvalget for å legge frem anbefalinger til departementet og regjeringen, sier han. Les også intervjuet med Javad Mushtaq i Magma 8/17 om mangfold som nøkkelen til suksess når norske bedrifter skal lykkes ute.

Omstilling og vekst, ikke utstøting og utenforskap
Ekspertutvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud.
Les mer om ekspertutvalgets arbeid på regjeringen.no

Etter- og videreutdanningstakten faller mens behovet øker
En rapport Ny Analyse nylig laget for Econa, viser at andelen som tar etter- og videreutdanning synker – spesielt blant dem med høyere utdanning. Med hyppige jobbskifter blir bedriftens insentiver til å investere i å videreutdanne en medarbeider svakere. Econa etterspør en felles innsats fra myndigheter og næringsliv i arbeidet med å beholde folk lenger i arbeidslivet, og ser med forventing fram mot ekspertutvalgets anbefalinger.
Se Econas forslag til incentiver for mer etter- og videreutdanning i Magma 1/2018