Nytt fra Høyesterett: Reisetid er arbeidstid

Denne våren har Høyesterett avgjort flere saker i arbeidstakers favør. Mange av dommene er av prinsipiell karakter, og Econa er glade for at Høyesterett ved flere anledninger har støttet arbeidstakerne og deres organisasjoner. Organisert arbeidsliv nytter!

Den hittil siste dommen kom 4. juni. En polititjenestemann krevde sammen med Politiets Fellesforbund at reisetiden forbundet med tre konkrete oppdag måtte regnes som arbeidstid. Staten var uenig i at reisetiden skulle regnes for arbeidstid, og at det kun var når oppdraget ble utført at polititjenestemannen at arbeidstid skulle beregnes.

Saken ble sendt til EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse, i det EUs arbeidstidsdirektiv også var relevant for Høyesteretts avgjørelse. EFTA-domstolen mente i sin rådgivende uttalelse at oppdragene måtte anses for å være arbeidstid

Saken dreide seg om tre reiser hvor polititjenestemann måtte reise til og fra et annet arbeidssted enn hans vanlige arbeidsted, og utenom hans ordinære arbeidstid. To av oppdragene dreide seg om eskorte av hhv. Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg, samt en væpnet narkotikaaksjon.

Høyesterett går helt konkret til verks for å undersøke hva oppdragene innebærer: Han måtte iføre seg politiuniform, pakke bilen med blant annet skuddsikker vest, ammunisjon og sambandsutstyr, samt tjenestevåpen. Han måtte også rapportere til Operasjonssentralen underveis og føre politibilen som ble overvåket av Operasjonssentralen. I tillegg måtte han også gjøre seg tilgjengelig for andre oppdrag om det skulle være behov for dette. I ett av tilfellene måtte han også benytte reisetiden til å planlegge oppdraget og motta informasjon om oppdraget underveis.

Hva er å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen?

Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til, var om reisetiden til og fra oppdragene var å anse som å «utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen». Dette svarer Høyesterett ja på. Noen av momentene som Høyesterett la vekt på, var at polititjenestemannen utførte sine arbeidsoppgaver innenfor rammen av sitt arbeidsforhold – altså at polititjenestemannen er pålagt å utføre visse arbeidsoppgaver. I tillegg stod polititjenestemannen til arbeidsgivers disposisjon – altså han måtte følge arbeidsgivers instrukser.

Polititjenestemannen mente også at reisetiden måtte være overtidsberettiget, men dette sa Høyesteretts flertall på 4 dommere nei til. De la vekt på at det primære med reisene var selve forflytningen til og fra tjenestestedene hvor man skulle utføre «aktivt politiarbeid». En Høyesterettsdommer var uenige i dette standspunktet, og mente at polititjenestemannen burde fått overtidsgodtgjørelse.

Econa er glade for dommens resultat. Mange av medlemmene våre reiser mye i forbindelse med jobben, og dommen kan være med på å gi gode argumenter for også hvorfor reisetiden også bør regnes som arbeidstid.

Flere dommer fra Høyestrerett i arbeidstakers favør vil bli presentert på Econa.no framover .