Offentlig sektor

Econa ivaretar medlemmenes interesser når det gjelder ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold gjennom ordnede avtaleforhold i offentlig sektor. Dette skjer i nært samarbeid med foreningens tillitsvalgte.

Med offentlig sektor menes virksomheter i statlig, kommunal og fylkeskommunal sektor. I tillegg omfattes helseforetakene, virksomheter tilknyttet Spekter og enkelte virksomheter tilknyttet Virke og KA (Kirkens Arbeidsgiverforening). 

I ovennevnte sektorer, er Econa part i både Hovedavtaler og Hovedtariffavtaler. Forhandlingene i disse sektorene foregår ved sentrale og lokale forhandlinger. I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte som representerer Econas medlemmer. 

I menyen under vil du finne mer informasjon om den enkelte sektor, både avtaleverk, informasjon om lønnsoppgjør og tillitsvalgt.

tariffoppgjøret 2016

 

Stat

Avtaleverket

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforholdet, så som lønnsforhandlinger, permisjonsregler, regler om arbeidstid mv.

Hovedtariffavtalen 2016-2018

Hovedavtalen 2017-2019

Forhandlingsmodellen i Stat

I statlig sektor forhandles lønn både sentralt og lokalt. Forhandlinger om bestemmelsene i avtalene som nevnt ovenfor, forhandles kun sentralt.

I de sentrale forhandlingene forhandler Econa for sine medlemmer ved å være representert i Akademikerne Stat. Forhandlingspartene på sentralt nivå er hovedsammenslutningene og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I det sentrale lønnsoppgjøret, forhandles det om størrelse på lønnstillegg, og hvordan lønnstilleggene skal fordeles. Det bestemmes også om og hvor mye som skal avsettes til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Tradisjonelt har avsetningene til lokale forhandlinger utgjort en liten andel av lønnsmidlene. Dette systemet er under endring og partene arbeider med å utforme et mer fleksibelt system fra 2017.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere ved forhandlingsstedene som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Mer om lokalt Akademikersamarbeid finner du her

Fremtidens lønnssystem i staten

I fjorårets lønnsoppgjør ble partene i statlig sektor enige om å implementere et modernisert lønnssystem i 2017. Det ble som et ledd i arbeidet nedsatt et partssammensatt utvalg bestående av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Akademikerne. Gruppen har nå levert en utredning om et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten. Her kan du lese mer om arbeidet og rapporten 

Helse

Tariffoppgjøret 2015

18. juni 2015:

Akademikerne helse har gjennomført avsluttende forhandlinger med Spekter vedrørende lønnsoppgjøret for 2015 i helseforetakene og ved Lovisenberg diakonale sykehus. Partene kom til enighet onsdag 17. juni kl. 17.45, og avtaler om ny lønn kan dermed iverksettes.

Last ned protokollen her.

Avtaleverket

I helsesektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen og Overenskomsten.

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om medbestemmelse på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter og plikter i virksomheten. Hovedavtalen inngås av Spekter og Akademikerne, og har en varighet på fire år.  

Overenskomsten er delt inn i en sentral del (del A) og en lokal del (del B). Del A inngås sentralt, mellom Spekter og Akademikerne. Del B inngås lokalt, mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved det enkelte sykehus / regionhelseforetak.

Overenskomsten reforhandles hvert år. Hvert annet år er det hovedoppgjør, noe som innebærer at hele Overenskomsten er gjenstand for forhandlinger. I mellomoppgjørene forhandles det kun om lønn.  

Del A inneholder en del grunnleggende sosiale bestemmelser, som rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger. I del A gis det i tillegg føringer for lokale forhandlinger, for eksempel kriterier for fordeling av lønnsmidler eller rett til årlige lønnssamtaler.

Del B inneholder bestemmelser som lønn og øvrige godtgjørelser, samt sosiale bestemmelser (som utfyller minimumsbestemmelsene i del A). Spørsmål som ofte er regulert i del B er: Utvidede permisjonsrettigheter, arbeidstid og reisetid.   

Forhandlingsmodell – Overenskomsten

De årlige forhandlingene gjennomføres i en såkalt «sløyfe» og kan deles inn i tre faser:

  1. Innledende sentrale forhandlinger (del A)
  2. Lokale forhandlinger (del B)
  3. Avsluttende sentrale forhandlinger

I fase 1 starter de sentrale parter forhandlingene om overenskomstens del A («sløyfen åpnes»). Her avtales det videre forhandlingsløpet og det settes frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger (del B). I hovedoppgjør forhandles det i tillegg om sosiale bestemmelser i del A.

I fase 2 gjennomfører de lokale parter sine forhandlinger (del B). Lønn forhandles kun lokalt for Econas medlemmer, men dersom det ikke oppnås enighet kan Econa og Spekter bistå i forhandlingene. Tillitsvalgte som har behov for bistand, kan kontakte Econas sekretariat. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, kan forhandlingene løftes til forhandlingenes avsluttende fase.

Fase 3 er den avsluttende fasen der Akademikerne og Spekter godkjenner oppgjøret sentralt («sløyfen lukkes»). Resultatet av de lokale forhandlingene er formelt sett ikke gjeldende, før de er godkjent av Akademikerne og Spekter. Ved eventuell uenighet i fase 3, går oppgjøret til mekling, og eventuelt streik.  

SAN

Avtaleverket

I SAN-sektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen, overenskomst del-A og overenskomst del-B. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og er inngått mellom Spekter og SAN. Avtalen inngås for fire år av gangen. Overenskomst del-A gir føringer og frister for de lokale forhandlingene og forhandles også sentralt mellom Spekter og SAN. I del –B gis det bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver).

Hovedavtalen for perioden 2013 - 2016.

Overenskomst del-A 2014 - 2016.

Overenskomst del-B inngås lokalt i den enkelte virksomhet. For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Forhandlingsmodellen i SAN-sektoren

I SAN-sektoren gjennomføres forhandlingene i en såkalt «sløyfe». Forhandlingene starter med at de sentrale parter (SAN og Spekter) forhandler A-delen. Her settes føringer for de lokale forhandlingene, eventuelle endringer i grunnleggende sosiale rettigheter og dessuten tidsfrister for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-del forhandlinger).

Så gjennomføres de lokale forhandlingene innen de frister som er gitt i protokollen fra A-del forhandlingene. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveren i den enkelte virksomhet som forhandler B-delen. Hver virksomhet har således sin individuelle B-del. Innholdet vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Lønn forhandles kun lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er Econa selvstendig part. Vi oppfordrer imidlertid til samarbeid med andre SAN-foreninger i virksomheten hvor dette er naturlig.

Dersom de lokale parter ikke blir enige, yter Econa og Spekter bistand i forhandlingene. I protokollen fra A-del forhandlingene er det angitt frist for å be om slik bistand. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, fortsetter forhandlingene mellom SAN og Spekter sentralt.

Når forhandlingene er gjennomført, avsluttes oppgjøret med at det godkjennes av SAN og Spekter sentralt (sløyfebehandling). Ingen oppgjør er ferdige før de endelig er godkjent av SAN og Spekter. Ved eventuell uenighet går oppgjøret til megling.

Kommunal Sektor (KS)

Avtaleverket

Forhandlinger om revisjon av Hovedavtalen startet 9. januar 2014. Partene har p.t. ikke kommet frem til enighet, og Hovedavtalen gjelder fortsatt på ettervirkning.

Forhandlingsmodellen i kommunal sektor

I kommunal sektor gjennomføres lønnsforhandlingene for Econas medlemmer lokalt i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er undervisningsstillinger, hvor det forhandles sentralt etter Hovedtariffavtalen kap. 4 C.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og den enkelte kommunale virksomheten som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Mer om lokalt Akademikersamarbeid finner du her.

Øvrige deler av tariffavtalen og lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjøret hvert annet år. Med sentralt menes at det for Econas medlemmer forhandles via et forhandlingsutvalg i Akademikerne.

Econa mener at alle Econas medlemmer skal omfattes av lokale lønnsoppgjør, og at også våre medlemmer i undervisningsstillinger må overføres fra sentrale til lokale lønnsforhandlinger.

Oslo Kommune

Avtaleverket

I Oslo kommune er Econas medlemmer omfattet av en Hovedavtale og Overenskomster (dokument 25).

Oslo kommune er et eget tariffområde. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Overenskomstene inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforhold, så som lønnsforhandlinger, regler om arbeidstid, ferie, permisjoner mv.

Forhandlingsmodellen i Oslo Kommune

Stillinger i Oslo kommune er som hovedregel innplassert i et lønnsrammesystem. Forhandlinger om lønnsrammesystemet, herunder lønnsendringer for stillingsgrupper, skjer sentralt. Hovedtariffoppgjørene foregår da sentralt mellom Oslo kommune og Akademikerne, men slik at hver enkelt forening i Akademikerne har partsrettigheter slik at avtalen inngås med Econa. I lønnsoppgjøret kan det avsettes midler til tillegg på lønnstabellen, justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. De sentrale avtalepartene fastsetter størrelsen av en eventuell avsetning til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Econa (og Akademikerne) mener forhandlingssystemet i Oslo kommune må endres. Vi mener systemet med lønnstrinn/lønnstabell må erstattes med kronebeløp, og at lønnsforhandlingene skal skje lokalt i den enkelte virksomheten.