Økonomiutdanningen

Et av hovedmålene i den økonomisk-administrative utdanningen er å lære å forvalte knappe ressurser.

I løpet av en økonomisk-administrativ grad skal du lære å administrere en virksomhet, og forstå hvordan en bedrift, offentlig etat eller organisasjon er bygget opp. Du skal lære å identifisere og løse utfordringer, se muligheter i et marked, og lære å ta gode og velbegrunnede beslutninger. Du skal også lære hva som kreves for å få til konstruktive samarbeid, og like viktig: hvordan tenke kritisk. 

Med en mastergrad i økonomi og administrasjon/ledelse skal du kunne litt om alt, men graden gir deg også mulighet til å fordype deg i en spesifikk retning.  

En fullstendig oversikt over den økonomisk-administrative utdanningen og skoler du kan studere ved finner du på Econas nettsted  Bli Økonom.

Sentrale fagretninger 

Bedriftsøkonomi

Bedriftsøkonomi har den enkelte bedrift som det sentrale studieobjekt. Hva er en bedrifts inntekter og utgifter og hvordan styres bedriftens økonomi? I bedriftsøkonomiske fag lærer du om hvordan en bedrift ledes og administreres. Regnskap, revisjon og økonomistyring er viktige stikkord.

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi deles opp i to hovedretninger, makroøkonomi og mikroøkonomi. Mikroøkonomi tar for seg enkeltindivider og enkeltbedrifter, mens makroøkonomi har totalbildet som hovedfokus. Hvordan påvirkes landets arbeidsledighet av en innstramming i økonomien? Hvordan fordele ressurser best mulig mellom aktører? Samfunnsøkonomiske fag gir innsikt i mange fundamentale problemstillinger som samfunn og individer står ovenfor. Hva skjer for eksempel med Norges økonomi når sentralbanken hever renta?

Administrasjonsfag

Administrasjonsfag handler i stor grad om hvordan organisasjoner og samfunnet organiserer seg, men inkluderer også et viktig fag som markedsføring. Tema som faller inn under administrasjonsfag er Human Resources (HR), organisasjonsteori som inkluderer teorier om ledelse, hvilke typer organisasjoner som finnes, hva som kjennetegner dem, hvorfor noen typer organisasjoner lykkes bedre enn andre under gitte omstendigheter. Knytt dette opp mot hvorfor noen typer markedsføring fungerer bedre enn andre typer og du har et vell av spennende problemstillinger.

Metode

Metode, eller informasjonssamling og -behandling, er en fellesnevner for all høyere utdanning og er slik sett ikke spesielt for økonomiutdanningen. Økonomi er en samfunnsvitenskapelig utdanning som preges av hovedsakelig statistiske metoder supplert med metoder som også gir informasjon (data) i form av tekst, lyd eller bilde. Metode er et eget fagfelt og kan kort oppsummeres til å være måten man systematisk får kunnskap om et studieobjekt.