Samarbeid om knoppskyting reduserer risiko og øker sjansen for at nystartede bedrifter lykkes

Knoppskyting fra eksisterende selskaper er en viktig del av fremtidens næringsliv, og skaper større verdier enn nystartede selskaper. Men slike etableringer taper om oppmerksomheten i virkemiddelapparatet. I en studie av spin-off-etableringer i små og mellomstore selskaper konkluderer forskerne Kjersti Vikse Meland og Tatiana A.Iakovlev med at morselskapenes strategi og oppfølging er avgjørende for når og hvordan knoppsselskapene lykkes i markedet. I den ferske utgaven av Econas fagtidsskrift, Magma viser forskerne hvordan allianser mellom nye og eksisterende bedrifter øker sjansen for å lykkes.

De to forskerne har studert spin-off etableringer i små og mellomstore bedrifter innenfor maritim sektor, olje & gass-næringen og IKT-bedrifter i Haugesund- og Stavangerregionen i perioden 2013-2014, og konkluderer med at det finnes noen fellestrekk for dem som lykkes.

- Hvis gründere skal ha en effekt på omstilling av norsk økonomi, må virkemiddelapparatet bidra til å at flere nystartede bedrifter overlever og vokser. Tradisjonelt har man tilpasset virkemidlene til nystartede selskaper. Men det finnes også virkemidler for etablering av klynger og nettverk. Vår studie viser at man bør satser mer på allianser mellom morselskap og spin-off selskaper. Slike allianser øker sannsynligheten for tidlig markedssuksess i den første, kritiske fasen for et nyetablert selskap, påpeker forskerne.

Forskningen viser at selskaper som springer ut fra eksiterende bedrifter har større sjanse for å lykkes enn det som er tilfelle for nystartede. I Magma-artikkelen gjennomgår forskerne hva som kjennetegner relasjoner mellom morselskaper og de knoppskytingsbedrifter som lykkes.

- Innovasjon er avgjørende for å sikre fremtidig drift. Men for SMB-bedrifter er dette ofte utfordrende, fordi de har kapital, tid og mennesker. Det kan derfor være hensiktsmessig å legge til rette for spin-off etableringer. Fordelen er at morselskapet kan fungere som en slags «inkubator» og kan bidra med ressurser, nettverk, kunnskap i den kritiske oppstartsfasen for et nytt selskap, samtidig som man reduserer risiko og holder fokus på drift i morselskapet,

Her kan du lese hele artikkelen «Spin-off fra privat næringsliv» der forskerne skisserer alternative organiseringsmodeller for slike samarbeid.