Om økonomiutdanningen

Økonomi er studiet av forvaltning av knappe ressurser. Økonomifaget kan igjen deles opp i tre hovedretninger bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag. Alle retningene kan studeres hver for seg, eller de kan studeres samlet i den tradisjonelle mastergraden i økonomi og administrasjon (Siviløkonom).

Bedriftsøkonomi har den enkelte bedrift som det sentrale studieobjekt. Hva er en bedrifts inntekter og utgifter og hvordan styres bedriftens økonomi? I bedriftsøkonomiske fag lærer du om hvordan en bedrift ledes og administreres.

Hva er en god investering for bedriften?

Samfunnsøkonomi har samfunnet som helhet som det viktigste studieobjektet, normalt er det et lands økonomi som studeres. Hvordan påvirkes landets økonomi ved en økning i arbeidsledighet? Hvordan fordele ressurser best mulig mellom aktører? Samfunnsøkonomiske fag gir innsikt i mange fundamentale problemstillinger samfunn og individer står ovenfor.

Hva skjer med Norges økonomi når sentralbanken hever renta?

Administrasjonsfag handler i stor grad om hvordan organisasjoner og samfunnet organiserer seg, men inkluderer også et viktig fag som markedsføring. Tema som faller inn under administrasjonsfag er human Resources (HR), organisasjonsteori som inkluderer teorier om ledelse, hvilke typer organisasjoner som finnes, hva som kjennetegner dem, hvorfor noen typer organisasjoner lykkes bedre enn andre under gitte omstendigheter. Knytt dette opp mot hvorfor noen typer markedsføring fungerer bedre enn andre typer og du har et vell av spennende problemstillinger som for eksempel et selskap møter når det skal legge opp sin strategi.

Hvorfor lykkes noen organisasjoner bedre enn andre?

Hvorfor velge økonomifag? 

Ved å velge en utdanning innenfor økonomi og administrasjon (Siviløkonom) har du en veldig bred utdannelse som både underveis i studieløpet og når du er ferdig representerer mange muligheter. I løpet av utdanningen kan du velge å spesialisere deg innen en rekke spennende fagområder (både på bachelor og master), og på den måten spisse utdanningen etter det du er spesielt interessert i, eller mestrer ekstra godt. Som ferdigstudert økonom vil du være rustet for en rekke spennende jobber i et bredt utvalg av bransjer, og du vil være ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Bli økonom!