Om organisasjonen Econa

Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for studenter, siviløkonomer og masterutdannede innen økonomisk-administrative fag. Vi har 25 000 medlemmer. Econa jobber for å skape verdi for medlemmene og vise hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet.

Foreningens formål:

  • å samle medlemmene om felles faglige, sosiale og økonomiske interesser
  • å virke for et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene
  • å virke for medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold
  • å virke for medlemmenes anseelse og for deres innflytelse og faglige autoritet innen relevante kompetanseområder
  • å holde nær kontakt med de norske studiesteder som utdanner økonomer på mastergradsnivå, og utbre kjennskapet til disse og til høyere økonomiutdannelse i inn- og utland
  • å holde medlemmene i kontakt med og fremme den vitenskapelige forskning på de økonomisk-administrative fagområder, samt virke for forståelse og utbredelse av resultatene av denne forskning
  • å medvirke til at medlemmene også engasjeres i samfunnsspørsmål på de økonomiske, humanistiske og kulturelle områder.

Econa er medlem i hovedsammenslutningen Akademikerne.

Econas misjon:

Econa skaper verdi for medlemmene og viser hvordan medlemmene skaper verdi for samfunnet.

Vårt løfte til medlemmene er todelt. For det første skal vi skape verdi for hvert enkelt medlem, gjennom faglig utvikling, medlemstjenester, nettverksbygging og sosialt samvær. For det andre skal vi være økonomenes talerør utad. Vi skal vise hvilke verdier medlemmene skaper for samfunnet. På den måten øker vi medlemmenes anseelse og faglige autoritet.

Foreningens aktiviteter

I årsberetningene finner du nøkkeltall fra organisasjonens aktiviteter, medlemskap og regnskap. Du finner også beskrivelse av viktige aktiviteter i ulike deler av organisasjonen for hvert år. Econas driftsinntekter var på 59 millioner i 2017. Econa gir ut fagtidsskriftet Magma som distribueres til medlemmene som en del av medlemstilbudet.

Econa er en non-profit-organisasjon, og inntekten består nesten utelukkende av medlemskontingent.

Slik brukes medlemskontingentenSlik brukes medlemskontingenten 

Econas organisering

Econas representantskap er foreningens høyeste organ. Representantskapet består av 22 medlemmer som velges direkte fra de ulike regionene, 14 lokalavdelingsledere og 6 studentrepresentanter. Representantskapsmøte avholdes årlig, og velger Econas hovedstyre. De er også ansvarlige for Econas vedtekter og strategi.

Econas administrasjon ligger i Oslo, og har 30 ansatte. Econa jobber for et inkluderende arbeidsliv og er registrert IA-bedrift.

Econa og samfunnsansvar

I Econas politiske prinsipprogram slås det fast at langsiktig verdiskaping skal være bærebjelken i samfunnet. Econas politiske satsingsområde i 2018-2019 er bedre kjønnsbalanse i toppledelse.

Econa jobber aktivt med å ta samfunnsansvar gjennom medlemmenes frivillige innsats for å bedre økonomikompetansen hos unge. Vi jobber for å sikre trygghet og medbestemmelse i arbeidslivet, for å sikre at økonomer bidrar til bærekraftig utvikling og holder en høy etisk standard, og for å bedre miljøbevisstheten i organisasjonen. Econa deltar i FN Global Compact som er basert på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.