Tariffoppgjøret 2019: Streik i Oslo kommune

24. mai: Akademikerne i streik i Oslo kommune. Det ble enighet i KS-oppgjøret 23. mai og i staten 24. mai.

Om Econas tariffavtaler

24. mai 2019: Oppgjøret i staten: Fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte.

Les mer om oppgjøret i staten her

24. mai 2019: Akademikerne i streik i Oslo kommune

- Oslo kommune sliter med å beholde dyktige ansatte. Skal vi sikre gode tjenester til befolkningen, kan ikke kommunen tape kampen om arbeidskraft, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

Les mer om streiken i Oslo kommune her

23. mai 2019: Enighet i oppgjøret i kommunesektoren.

Lektorene får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Partene er i tillegg enige om viktige grep for høyt utdannede i skolen frem mot neste oppgjør.

Les mer om oppgjøret i kommunal sektor her

30. april 2019: Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter.

Les mer om oppgjøret i staten her

1. mai 2019: Akademikerne bryter i kommunene: Lektorene nedprioriteres nok en gang

Lektorene har vært lønnstapere i kommunen i årevis, samtidig som skolen mangler kvalifiserte lærere. KS må verdsette høy kompetanse i langt større grad.

Les mer om oppgjøret i kommunal sektor her

1. mai 2019: Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo kommune. Årets oppgjør viser at Oslo kommune i for liten grad belønner ansatte med høy utdannelse, og gjør det mindre attraktivt å jobbe i kommunen.

Les mer om oppgjøret i Oslo kommune her

---

Viktige datoer for tariffoppgjøret 2019

 • 4. april – Starter plan for oppgjpøret i Spekter Helse
 • 11. april – Åpning av oppgjøret i KS-området
 • 23. april – Åpning av oppgjøret i Stat
 • 25 april – Åpning av oppgjøret Oslo kommune
 • 30. april – Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00
 • Juni/august – Regionale tariffkonferanser i statlig sektor

Econa legger fortløpende ut informasjon om utviklingen i lønnsoppgjøret. Du kan også finne informasjon hos Akademikerne.no og San.no

Tariffavtalene

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver. Tariffavtalene regulerer ikke bare lønn, men også arbeidsvilkår som for eksempel arbeidstid, oppsigelse, ferie, pensjon, permisjoner og medbestemmelse. En overenskomst er det samme som en tariffavtale.

Econa ivaretar medlemmenes interesser rundt ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold som part i tariffavtaler. Avtalene er inngått med staten, Kommunal sektor, Oslo kommune, KS Bedrift, Spekter Helse gjennom Akademikernes forhandlingsutvalg og Spekter område 1-9 i  SAN (SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter og er forhandlingspart overfor Spekter), Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) og Virke gjennom et forhandlingssamarbeid og som selvstendig part i en virksomhet underlagt NHO-Abelia.

Econa har pr. i dag part i tariffavtaler inngått med:

Tariffavtalene regulerer ikke bare lønn, men også arbeidsvilkår som arbeidstid, oppsigelse, ferie, pensjon, permisjoner og medbestemmelse.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som gir arbeidstakeren ufravikelige minimumsrettigheter. Tariffavtalene kan gi bedre, men ikke dårligere vilkår enn det som er fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Tariffavtalene er inndelt i et hierarki:

 • Hovedavtalen er «grunnloven»  
  Hovedavtalen setter de grunnleggende spillereglene i det kollektive arbeidslivet. Forhandlingsordningen og om de ansattes medbestemmelse gjennom tillitsvalgte.

  Under hovedavtalen finner vi hovedtariffavtalene/overenskomstene. Disse gir nærmere bestemmelser om generelle lønns- og arbeidsvilkår.
 • Særavtaler
  Særavtaler er avtaler som har et mer begrenset virkeområde enn de overordnede avtalene, enten geografisk eller tematisk. Det er for eksempel praktisk at lokale parter på en arbeidsplass regulerer lokalt forhold som ikke er regulert i hovedavtalen eller hovedtaiffavtalen/overenskomsten.