Politisk prinsipprogram for Econa

- Langsiktig verdiskaping er bærebjelken i samfunnet.

Vedtatt av Econas representantskap 13. mai 2017

Et av Econas overordnede mål for strategiperioden 2016-2020 er å ta en tydeligere rolle i samfunnsdebatten ved å utvikle posisjoner på områder hvor vi har stor legitimitet.

Dette dokumentet gir en oversikt over disse områdene og samler Econas politiske posisjoner og prinsipper på et overordnet nivå. Dokumentet er styrende for foreningens samfunnspolitiske arbeid. Econas posisjoner må sees i sammenheng med policydokumenter for utdypende begrunnelse og dokumentasjon.
---

Langsiktig verdiskaping er bærebjelken i samfunnet. Følgende prinsipper er avgjørende for å sikre dette:

Effektiv ressursutnyttelse

 • En dyktig økonom bidrar til at vi bruker private og offentlige ressurser effektivt
 • Velfungerende markeder bidrar til effektiv ressursutnyttelse
 • Effektiv ressursutnyttelse er en betingelse for å opprettholde og styrke norsk konkurransekraft
 • Omstillingsevne er nødvendig for å opprettholde effektiv ressursutnyttelse over tid

Frihet og trygghet

 • Frie og trygge mennesker når lettere sitt potensial og skaper verdier for samfunnet
 • I arbeidslivet bidrar trygghet, tillit og forutsigbarhet til gode prestasjoner
 • Velferdsytelser skal gi trygghet, være bærekraftige og samtidig stimulere til arbeid og mobilitet

Medbestemmelse

 • Medbestemmelse er en grunnstein i den norske modellen og et konkurransefortrinn
 • Modellen forutsetter sterke organisasjoner med reell innflytelse
 • Slike organisasjoner ivaretar arbeidstakers interesser og skaper likevekt i forhandlinger
 • Arbeidsgiver skal legge til rette for fagorganisering
 • Tillitsvalgte skal få fri med lønn når de utøver sine verv

Kompetanse

 • Kompetanse er den avgjørende innsatsfaktoren i dagens arbeidsliv
 • Kompetanse og resultater skal styre ansettelser, forfremmelser og lønnsdannelse
 • Formal- og realkompetanse må vedlikeholdes og utvikles på individ- og organisasjonsnivå

Høyere utdanning

 • For å heve nivået på økonomisk-administrativ utdanning i Norge må elitesatsinger prioriteres
 • Akademisk frihet må følges opp med krav om kvalitet og faglig relevans over tid
 • Det må stilles minimumskrav til alle utdanningssteder og manglende kvalitet og faglig relevans må få konsekvenser
 • Norge må kunne konkurrere om internasjonale talenter og forskningsmidler
 • Studentene skal involveres i forskning og utvikling for å skape en forskningsbasert utdanning
 • Et tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner er viktig for å sikre relevans i utdanningen
 • Øke bevisstheten blant norske arbeidsgivere om verdien av studiebakgrunn fra utlandet
 • Det er behov for en nasjonal strategi for å rekruttere internasjonale studenter og lærekrefter til norske læresteder og sikre gode utvekslingsavtaler for norske studenter

Ledelse

 • Godt lederskap er erfarings- og kunnskapsbasert – ledelse er et fag som kan læres
 • En dyktig leder får frem det beste i medarbeiderne og tilrettelegger for medarbeidernes kompetanseutvikling
 • En dyktig leder har et langsiktig perspektiv

Etikk og bærekraft

 • En dyktig økonom maksimerer ikke vekst eller overskudd utover samfunnets bærekraft
 • En dyktig økonom utnytter ikke svakheter hos motparten på en utilbørlig måte
 • En dyktig økonom investerer i innovative løsninger i dag, for å understøtte en bærekraftig utvikling fremover
 • En dyktig økonom er oppdatert på vedtatte etiske normer og regler 

Econa har også utarbeidet egne rapporter på flere politikkfelt: