Rett til permisjon for å ta utdanning

Det er viktig at du holder deg faglig oppdatert for å møte kravene til omstilling og kompetanse i arbeidslivet. Men hvilke rettigheter har du når det gjelder permisjon for utdanning?

Arbeidstaker har rett til permisjon for å utdanne seg gjennom et organisert utdanningstilbud. Først må du imidlertid ha jobbet i minst tre år, hvorav de siste to årene hos nåværende arbeidsgiver.

Eventuell lønn må avtales med arbeidsgiver; arbeidsmiljøloven gir bare rett til permisjon.

Utdanningen kan være etter- og videreutdanning som er relevant for arbeidsmarkedet. Det er ikke et krav at utdanningen er relevant for virksomheten eller stillingen du har.

Arbeidstaker må varsle arbeidsgiveren skriftlig, og har krav på svar innen visse frister. Du har også krav på informasjon underveis om hva arbeidsgiver gjør for å legge til rette for permisjonen.

Dette må du melde inn til arbeidsgiver:

  • Utdanningens faglige innhold
  • Varighet
  • Eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjonen
  • Yrkesrelevans (omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning)

Det er viktig at du gir beskjed om ønsket permisjon i god tid før utdanningen starter. Jo lengre permisjon du ønsker, dess tidligere bør du søke. Hvis arbeidsgiver mener vilkårene for permisjon ikke er oppfylt, skal du få melding om det innen gitte frister, jf. arbeidsmiljøloven § 12-11.

Arbeidsgiver kan si nei, men bare hvis permisjonen vil være til hinder for forsvarlig planlegging av drift og personaldisponeringer eller hvis arbeidstaker nylig har hatt utdanningspermisjon. Blir ikke partene enige, kan tvisteløsningsnemnda avgjøre saken.

Klar for et kompetanseløft? Se også Econas rabattavtaler på etter- og videreutdanning hos BI og NHH

Trenger du råd eller juridisk bistand?

Econa abonnerer på tjenesten "Spør eksperten" fra Compendia. Her kan du som medlem sende inn generelle spørsmål om arbeidsrett, permisjon, HMS og andre regler for arbeidslivet. Dette er en ekstern tjeneste, og det er Compendias egne rådgivere som besvarer henvendelsene.

Dersom henvendelsen gjelder en konkret sak hvor du ønsker rådgivning, kontakter du Econas advokatkontor.