Seniorer i arbeidslivet - aldergrenser og tilpasninger

Econa ser ingen grunn til å utvide aldersgrensen ytterligere. Seniorer som ønsker stå lenger ved fylte 72 år utgjør ikke noe stort problem for vår medlemsmasse. Derimot opplever et stort antall medlemmer rundt fylte 60 år å bli definert som overtallige i nedbemanninger og de opplever videre store utfordringer med å finne relevant jobb etter dette.

Dette er den største utfordringen slik Econa ser det. Det et paradoks at aldergrensene i arbeidslivet øker, samtidig som seniorene sliter på jobbmarkedet. I Norge har vi et sterkt stillingsvern. Det er grunn til å stille spørsmål ved om den økte aldersgrensen kombinert med stillingsvernet snarere virker mot sin hensikt og gjør seniorene mindre attraktive stikk i strid med målsetningen om at de eldre skal stå lenger i jobb. Et påkrevd kompetansehevende tiltak kan forhåpentligvis gjøre at færre seniorer defineres som overtallige.

Arbeidsmiljøloven gir i dag anledning til å bringe et arbeidsforhold til opphør på grunn av alder når arbeidstaker fyller 72 år. Aldergrensen ble hevet fra 70 til 72 år ved lovendring i 2015. I den forbindelse opprettet Arbeids- og sosialdepartementet et utvalg som skulle se på virkemidler for å få flere til å stå lenger i jobb. Utvalget har utarbeidet en rapport som nå er ute på høring. Econa vil gjennom Akademikerne avgi høringssvar.