Senioruke og småbarnsfamilier

Forrige uke var jeg i debatt i NRK Dagsnytt med førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO. Jeg møtte henne også i TV2s God Morgen Norge, i tillegg til uttalelser i NRK Her og Nå, TV2 Nyheter, P4 og DN. Jeg vil gjerne si litt om debatten som Econa har satt i gang og som har preget mediene de siste dagene.

La det være klart med en gang: Econas hovedanliggende er ikke – og vi jobber ikke aktivt for å fjerne ­– senioruken for 60 åringer. Vi går heller ikke inn for å gi den til småbarnsfamilier. Vi går derimot inn for å se på hva som kan få flere 60-åringer til å stå lenger i jobb. Og ikke minst – hva skal til for at de blir innkalt til karrieremøter istedenfor seniormøter når de passerer 55 år. Er målet å forberede pensjonsalderen eller skal man heller se på mål for karriereutvikling de neste 10 år. Derfor har vi våget å kaste inn en brannfakkel i debatten som har pågått i flere år, nemlig hva skal til for å satse på en 60-åring.

I en tilspisset mediedebatt forsvinner gjerne nyanser og begrunnelser, og derfor ønsker jeg å understreke hvorfor vi i Econa setter dette på dagsorden.

Vil jobbe lenger

Vi må tenke nytt om 60-åringer i arbeidslivet og prioritere kompetanseoppbygging og karriereutvikling fremfor seniorplanlegging. Alle andre øvre aldersgrenser i arbeidslivet har økt. En 60 åring ser annerledes på karriere i dag enn for 40 år siden. Eldrebølgen har gjort det tvingende nødvendig å tenke nytt, og ett skritt er allerede tatt med pensjonsreformen i privat sektor. Denne belønner arbeidstakere for å stå lenger i jobb, og det er godt dokumentert at dette virker. Eldre ønsker å jobbe lenger.

Samtidig er det en kjensgjerning at mange har utfordringer med å få seg ny jobb, allerede etter 55 . Mange er også utsatt i omorganiseringsprosesser og føler at de ikke blir tilstrekkelig satset på. Det er dette Econa vil sette fokus på. Hvordan man kan endre godt fastlåste holdninger om at jobbsøknaden til en 60 åring kommer nederst i søknadsbunken. Hvordan skal vi få arbeidsgiver til tenke karriere i alle alderstrinn, også etter fylte 55-60 år.  

Etterspørsel

Derfor sier vi at vi også må se på etterspørselssiden. Gjør vi noe som virker mot sin hensikt? Som gjør det ekstra vanskelig for 60-åringer å få jobb? Har vi en politikk som er laget for en annen tid og som bør revurderes? Om det i fremtidens kompetansetunge arbeidsliv er bedre medisin å være på kurs enn å bli tilbydt feriedager.

Ifølge LO er dette en helt unødvendig debatt, for diskriminering av eldre er jo forbudt. Ifølge Hessen Følsvik i debatt på Dagsnytt Atten 28 mai er det da bare å gå til sak. Etter vår mening er det noe virkelighetsfjernt over ideen om at alle eldre som mot sin vilje faller ut av arbeidslivet skal toge inn i rettsalen. Det er vanskelig for en arbeidstager å gå til sak der man mistenker at aldersdiskriminering ligger til grunn. Dette gir et håpløst utgangspunkt for videre samarbeid.

I Econa kjemper vi selvsagt med juridiske våpen mot aldersdiskriminering av våre medlemmer. Samtidig er det naivt å tro at vi kan løse eldrebølgen ved utelukkende å bruke tvang mot arbeidsgiverne.

Like krav

Derfor forsøker vi å tenke nytt. Derfor tør vi å stille noen ubehagelige spørsmål, nettopp for å få til en konstruktiv debatt om hvordan få flere 60-åringer til å jobbe lenger.

Econa vil jobbe for disse punktene:

1. Fokuser på kompetanse, ikke alder!

2. Still like krav til eldre som til andre for å likestille deres bidrag og verdsettelse i arbeidslivet.

3. Gjennomgå alle særordninger for eldre – mange er utdaterte og virker mot sin hensikt

4. Endre AFP-ordningen i offentlig sektor. Den bidrar til tidlig avgang fra arbeidslivet.

5. Avliv myter, som at avgangsalderen synker

6. Vurder skattetiltak som gjør det mer attraktivt for eldre å jobbe

Vi kommer til å ta denne debatten i tiden fremover, og vil kjempe på de arenaer vi kan for at de som har kapasitet, vilje og ønske til å jobbe og bli satset på – også etter 60 års alderen – nettopp får muligheten til det. Vi planlegger EconaFrokost på Litteraturhuset i august, der dette tema skal debatteres. Følg med på econa.no.

Jeg håper med dette at jeg har fått ryddet av veien noen misforståelser som har kommet ut i media. Econa, som arbeidstakerorganisasjon, vil jobbe for medlemmenes arbeidsforhold. For å få fokus på dette må vi av og til snakke høyt.