Skal Skatteetaten overta skatteoppkrevingen fra kemneren?

Econa er bekymret for at prosessen blir gjennomført for raskt og at gevinstene tas ut nærmest på forhånd.

Finansdepartementet har nylig gjennomført en høringsrunde om at skatteoppkreverfunksjonen skal overføres fra kommunene til skatteetaten (statlig sektor). I dag er det kemneren (kommunens skatteoppkrevere) som krever inn skatten som fastsettes av Skatteetaten. Det dreier seg om innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. I tillegg fører kemneren kontroll med arbeidsgiverne, primært ved å påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir innberettet på riktig måte.

Alt dette ønsker nå regjeringen å overføre til Skatteetaten.

Hensynene bak forslaget, er blant annet å få en helhetlig skatte- og avgiftspolitikk og å effektivisere ressursbruk og oppgaveløsning. Det legges vekt på en god regional fordeling av arbeidsoppgaver, og videreføring av kompetanse fra fagmiljøene (dvs fra kommune til stat). Samtidig legges det til grunn en rasjonaliseringsgevinst som følge av en reduksjon av nærmere 500 årsverk totalt sett samt en reduksjon av kontorsteder fra 288 til 27.

Econa har i sin høringsuttalelse uttrykt en bekymring for at Skattedirektoratet har hatt svært liten tid til å utrede en eventuell overføring. Vi har særlig påpekt at det er vanskelig å se hvordan rasjonaliseringsgevinsten er beregnet og uttrykt skepsis til at man ser for seg en stor gevinst både ved å slanke organisasjonen og ved sentralisering av kontorene.

Det er viktig å se konsekvensene av disse tiltakene opp mot muligheten til å drive stedlig kontroll av arbeidsgiverne og beholde nyttig lokalkunnskap. I tillegg er det ikke gitt at verdifull kompetanse beholdes i den grad det legges opp til i utredningen. Flytting av kontorer samt usikkerhet rundt personalmessige konsekvenser, herunder lønns- og arbeidsvilkår, kan føre til at en del ansatte søker seg over til andre virksomheter fremfor å bli med på sammenslåingen. Med dette kan verdifull kompetanse bli borte i prosessen. Usikkerheten styrkes ytterligere ved at det i er usikkert hvordan arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse vil praktiseres.

Econa er bekymret for at prosessen blir gjennomført for raskt og at gevinstene tas ut nærmest på forhånd. Det er etter vår oppfatning helt avgjørende at partene samarbeider godt og det er viktig å bruke tilstrekkelig tid på å gjennomføre prosessen på en god og ryddig måte, og gjerne i flere faser med hensyn til kontorstrukturen og kompetansebehovet.

Econa sitt fullstendige høringssvar kan du lese her.