Skanska-saken. Avklaring ved Høyesteretts dom:

Skanska-saken gjaldt gyldigheten av oppsigelser av seks ansatte i forbindelse med nedbemanning.

Høyesterett måtte ta stilling til hvilken vekt arbeidsgiverne må legge på ansiennitet ved utvelgelse av arbeidstakere til nedbemanning.

Ved utvelgelsen la Skanska særlig vekt på kompetanse og faglig dyktighet.

LO anførte at ansiennitet er utgangspunktet og hovedregelen, og at arbeidsgiver må påvise klar forskjell i dyktighet og er erfaring eller andre tungtveiende grunner for å fravike ansiennitetsprinsippet.

LOs syn førte ikke frem.

I Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 heter det:

«Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn»

Tilsvarende formuleringer finnes i andre tariffavtaler.

Høyesterett slår fast at det må foretas en totalvurdering der vekten av både ansiennitet og andre utvelgelseskriterier som arbeidsgiver bruker som utvelgelsesgrunnlag må vurderes ut fra arbeidsgivers situasjon og konkrete behov.

Dommen slår fast at selv om ansiennitet er utgangspunktet for utvelgelsen betyr ikke det at ansiennitet skal tillegges avgjørende vekt. Retten uttaler at det er saklig å fravike ansiennitetsprinsippet uten at forskjellene i kompetanse og dyktighet er vesentlige. Høyesterett legger til grunn at det er misvende å karakterisere ansiennitet som en hovedregel. Ansiennitet er med andre ord kun et av flere momenter i en helhetsvurdering.

Dommen har videre prinsipielle uttalelser om saksbehandlingen, og det var manglende dokumentasjon på hvordan de subjektive kriteriene kreativitet, selvstendighet og omdømme var anvendt som gjorde at oppsigelsene ikke sto seg. I kravet til at en oppsigelse skal være saklig begrunnet ligger en forpliktelse for arbeidsgiver å legge opp til en prosess der kriteriene er etterprøvbare. Retten la til grunn at ved anvendelse av subjektive kriterier må dette belegges med «solid dokumentasjon». Retten uttalte også at dess mer skjønnsmessige og subjektive kriteriene er, dess bedre dokumentasjon må kreves.