Slik kan coronaviruset påvirke arbeidshverdagen din

Opplever du usikkerhet rundt jobbsituasjonen knyttet til coronaviruset? Sjekk dagsaktuelle spørsmål og svar fra Econas advokatkontor om ferie, jobb og reiser, hjemmekontor og karantene.

Råd om jobb og Coronavirus

Grunnet nye og mer utfyllende anbefalinger/pålegg fra myndighetene er denne artikkelen delvis utdatert.

For spørsmål som gjelder permitteringer har vi samlet spørsmål og svar her. 
For spørsmål som gjelder hjemmekontor, karantene eller sykemelding har vi samlet spørsmål og svar her.

Kan arbeidsgiver permittere meg som følge av coronaviruset?

Coronaviruset kan gi ulike driftsforstyrrelser og dermed utgjøre grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan jobbe, f.eks. hvis kunder uteblir eller leveringer utsettes i tid. Frykt for smitte medfører ikke nedgang i arbeidsoppgaver i seg selv.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne 14 dager i forkant av permittering. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser vil det kunne være grunnlag for en varselfrist på to dager. Det skal mye til for at varslingsfristen kan reduseres grunnet coronaviruset, men dette vil kunne gjelde for enkelte virksomheter som blir ekstra hardt rammet. Dersom du får varsel om permittering bør du ta kontakt med advokatene i Econa.

Kan arbeidsgiver nekte eller pålegge meg reiser til utlandet?

Når det gjelder jobbreiser kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten i de aller fleste tilfeller nekte en ansatt å reise. Hvorvidt arbeidsgiver kan pålegge deg å reise må nødvendigvis vurderes konkret. Relevant for vurderingen er betydningen av reisen for arbeidsgiver, hva slags risiko som er forbundet med reisen, og hvilke offisielle reiseråd som foreligger. Dersom UD anbefaler å ikke reise til det aktuelle stedet vil du i de fleste tilfeller kunne nekte å reise.

For privatreiser stiller det seg noe annerledes. Arbeidsgivers styringsrett skal i utgangspunktet ikke avgjøre hva du som arbeidstaker gjør i fritiden din. Du kan derfor som en hovedregel reise dit du ønsker uten at arbeidsgiver kan nekte deg det. Du må imidlertid kunne forvente at arbeidsgiver pålegger deg karantene eller hjemmekontor dersom du kommer hjem fra en smittesone.

Kan arbeidsgiver pålegge meg hjemmekontor/karantene

I utgangspunktet forutsetter karantene aksept fra deg som arbeidstaker. Avhengig av hva som er begrunnelsen for tiltaket vil du nok i lys av coronaviruset måtte innfinne deg i å akseptere karantene med hjemmel i styringsretten.

Pålegg om endring av arbeidssted, f.eks. til hjemmekontor, vil kunne være saklig av hensyn til dine kollegaer og driften for øvrig. Arbeidstakers lojalitetsplikt tilsier at du må finne seg i et slikt tiltak. Dersom du blir bedt om å jobbe hjemmefra har du krav på full lønn i perioden. Dette gjelder uavhengig av om du kan arbeide fullt ut hjemmefra eller ikke.

Det er norske myndigheter som foretar løpende vurderinger av hvorvidt folk som returnerer fra smitteområder skal settes i karantene, og ikke arbeidsgiver. Dersom du blir satt i karantene av det offentlige har du rett til sykmelding og krav på sykepenger. I slike tilfeller skal arbeidsgiver utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Kan sjefen nekte meg å jobbe hjemmefra?

Du har ikke et ubetinget krav på å jobbe hjemmefra i frykt for å bli smittet på jobb, eventuelt begrense smittefare. Du kan be om avspasering eller ferie, men ellers har du få muligheter til å nekte å gå på jobb. Dersom du uten avtale med arbeidsgiver pålegger deg selv hjemmekontor eller karantene kan dette bli sett på som ureglementert fravær, som igjen kan medføre lønnstrekk og i verste fall oppsigelse. Dersom det er en åpenbar fare for smitte, og du er i faresonen for livstruende sykdom, stiller dette seg imidlertid annerledes. Da bør du selvsagt kontakte lege for å få råd om hvordan du håndterer situasjonen.

Spør Econas advokater

Etter oppdateringen fra myndighetene 12. mars, vil de fleste arbeidsplasser bli direkte berørt av situasjonen rundt coronaviruset. Vi oppfordrer alle medlemmer til å følge myndighetenes råd og ta hensyn for å begrense smitte. 

Vi henstiller arbeidsgivere og arbeidstakere til å ha en konstrutiv dialog rundt hvordan arbeidssituasjonen kan løses og driften holdes i gang der det er hensikstmessig og forsvarlig. Ved gjensidig flekibilitet, god dialog og bruk av digitale hjelpemider vil mange kunne utføre oppgaver og ha kontakt med kollegaer og kunder også når arbeidssituasjonen er midlertidig endret.

Ta kontakt med Econas advokater hvis du har juridiske spørsmål knyttet til arbeissituasjonen din i forbindelse med coronaviruset.

Trenger du å snakke med en advokat? Kontakt Advokatvakten på telefon 22 82 80 00, bemannet hverdager kl. 08.00-16.00, eller bruk vårt kontaktskjema.

Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!