Snart er 2019 her – har du tatt ut all ferie i år?

Årsskiftet nærmer seg, og like sikkert som at juleferien kommer, er det at Econas advokater får mange spørsmål om ferieuttak, muligheter for overføring og avvikling av ferie. Les her hvordan du kan sikre deg riktig overføring til neste år!

Jente blåser snø ut i luften

To uker kan overføres etter avtale

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale overføring av ferie fra ett år til et annet. Det er viktig å huske på at avtale om overføring må gjøres skriftlig, og det forutsettes at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om overføringen.

Adgangen til å overføre ferie er begrenset til to uker lovfestet ferie (10 dager). Den lovfestede ferien er ifølge ferieloven fire uker og en dag. Dersom det i arbeidsforholdet er avtalt ferie ut over dette, kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale at også disse feriedagene skal overføres til påfølgende ferieår (med mindre avtaleadgangen er begrenset av tariffavtale.) Ferie ut over ferielovens angivelse, kan være avtalt i tariffavtale, arbeidsavtale eller det kan være fastsatt i et personalreglement. Mange av Econas medlemmer har rett til 5 ukers ferie, det vil si 4 dager mer enn det ferieloven fastsetter. Dette gir mulighet for overføring av inntil 14 feriedager dersom arbeidsgiver er enig.

All ferie som ikke er avviklet i 2018 skal overføres til 2019

Arbeidsgiver er ansvarlig for at de ansatte får avviklet ferien i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har også selv et ansvar for å avvikle sin ferie.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige om når ferien skal avvikles, kan arbeidsgiver bestemme dette. Ferieloven sikrer arbeidstaker rett til hovedferie i sommermånedene. Ut over dette innebærer lovens regler at arbeidsgiver kan bli tvunget til å pålegge en arbeidstaker å ta ferie på et bestemt tidspunkt, selv om arbeidstakeren eksempelvis mener at det er for travelt til å avvikle ferie.

Ferieloven åpner som beskrevet ovenfor for at partene kan avtale at inntil 10 feriedager overføres til påfølgende kalenderår (14 dager for arbeidstakere med 5 ukers ferie) En slik avtale kan bidra til å sikre at arbeidstakeren får avviklet ferien på et mer passende tidspunkt, fremfor å bli pålagt å avvikle restferien når det ikke passer og før året er slutt.

Skyldes manglende ferieavvikling arbeidsgiver, kan den ansatte i tillegg kreve erstatning. Det er likevel ikke mulig «å få ferien utbetalt». Ferien må tas ut som fritid og kan ikke veksles inn i penger. Etter ferieloven vil uavviklet ferie følge arbeidstakeren helt til den blir avviklet, uansett hva arbeidstaker og arbeidsgiver foretar seg. I de fleste tilfeller kan arbeidstaker kreve å ta ut uavviklet ferie det påfølgende året, selv om han det ikke er søkt om overføring av feriedager. Det gjelder for eksempel dersom arbeidstaker har vært forhindret å ta ferie som følge av sykdom eller foreldrepermisjon.

Ta ut ferie eller avspasering?

På bakgrunn av bestemmelsen om overføring og erstatning, vil arbeidsgiver ofte pålegge ferieavvikling innen utgangen av ferieåret. Den ansatte derimot vil ofte ønske å ta ut avspasering fremfor ferie, siden overføring av ferie er hjemlet i loven, mens uttak av opparbeidet flexitid ofte har et svakere vern, typisk begrenset i personalhåndbok eller annen avtale.

Et vanlig dilemma i årets siste måneder er derfor, om det skal tas ut ferie eller avspasering når arbeidstaker og arbeidsgiver ser at det ikke vil være rom for begge deler. Noen arbeidstakere ønsker å avspasere i stedet for å avvikle ferie fordi de misforstår og tror de kan få betalt for ferien, mens avspaseringstimene muligens bare vil bli strøket. Her er det viktig å være oppmerksom på at det ikke lenger er mulig «å forhandle bort» ferie mot lønn eller annen kompensasjon, med unntak for avtalefestede feriedager der det ikke er tatt eksplisitt forbehold om at ekstraferien ikke kan kompenseres med lønn.

En avspaseringsordning er knyttet til bedriftens fleksible arbeidstidssystem. Retten til avspasering vil i stor grad avhenge av hva som er avtalt i den enkelte virksomhet. Det vanlige er imidlertid at avspasering må avklares med leder på forhånd. Det vil si at det som regel ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme om avspasering skal finne sted eller ikke, og om det skal pålegges å avvikle ferie fremfor avspasering.

Avspaseringsdager kan utbetales. Det kan ikke feriedager du har rett til etter ferieloven.

Dersom en arbeidstaker setter seg opp på avspasering på slutten av året og arbeidsgiver ser at vedkommende ikke kan avvikle all ferien (eller overføre denne), kan arbeidsgiver i stedet pålegge arbeidstaker å ta ut ferie. Dette for å unngå automatisk overføring og brudd på arbeidsgivers plikter etter ferieloven. Det kan da hende at arbeidstakeren «blir sittende» med for mye plusstid og ikke får anledning til å få avspasert denne. Dette kan løses ved at plusstiden kan kompenseres med lønn, noe arbeidsgiver ikke kan gjøre med uavviklede feriedager. Unntak fra forbudet om utkjøp av feriedager, er utbetaling av avtalefestede feriedager. Har du 5 ukers ferie, det vil si 4 avtalefestede feriedager ut over lovens minstekrav, er det fremdeles lov til å betale ut disse dersom partene er enige om en slik løsning. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig å kompensere arbeidstaker plussaldo, kan en alternativ løsning være at partene legger en konkret plan for når timesaldoen skal tas ut.

Mer om ferieavvikling, feriepenger og overføring av ferie finner du i den juridiske kunnskapsdatabasen på våre hjemmesider.

Finner du ikke svar på dine spørsmål i den juridiske kunnskapsdatabasen, kan du sende en henvendelse til advokat@econa.no, så vil henvendelsen besvares av en av advokatene i Econas arbeidslivsavdeling.