Spekter Helse - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i spekter helse

IMG_1167Sektoransvarlig i Econa:
Fredrik Riise 
fredrik@econa.no 
T: 47 66 40 04

 

I helsesektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter, og av Overenskomsten.

28. august: Akademikerne forventer reallønnsvekst for sykehusansatte i oppgjøret. 

28. august: Enighet i de innledende forhandlingene: 

Når avtalen trer i kraft kan de med særlig uavhengig stilling be om skriftlig begrunnelse for at stillingen er særlig uavhengig. 

 

Hovedavtalen

Inneholder hovedsakelig bestemmelser om medbestemmelse på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter og plikter i virksomheten. Hovedavtalen har en varighet på fire år.  

Overenskomsten

Overenskomsten er delt inn i en sentral del (del A og A1) og en lokal del (del B). Del A og A1 inngås på sentralt nivå mellom Spekter og Akademikerne. Del B inngås på lokalt nivå, mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved det enkelte helseforetak / regionhelseforetak.

Overenskomsten har en varighet på to år. Hvert annet år (partallsår) er det hovedoppgjør, noe som innebærer at hele Overenskomsten er gjenstand for forhandlinger, dvs både tekst og lønn. I mellomoppgjørene (oddetallsår) forhandles det normalt kun om lønn.  

I overenskomstens del A gis det føringer for lokale forhandlinger, for eksempel kriterier for fordeling av lønnsmidler og rett til årlige lønnssamtaler. Overenskomstens del A1 inneholder en del grunnleggende sosiale bestemmelser, som rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger.

Del B inneholder de bestemmelser man blir enige om mellom de lokale parter, og dette er normalt bestemmelser om lønn og øvrige godtgjørelser, samt sosiale bestemmelser (som utfyller minimumsbestemmelsene i del A1). Forhold som ofte er regulert i del B er utvidede permisjonsrettigheter, arbeidstid og reisetid.   

Forhandlingsmodell – Overenskomsten

De årlige forhandlingene gjennomføres i en såkalt «sløyfe» og kan grovt sett deles inn i tre faser:

  1. Innledende sentrale forhandlinger (del A og A1)
  2. Lokale forhandlinger (del B)
  3. Avsluttende sentrale forhandlinger

I fase 1 starter de sentrale parter forhandlingene om overenskomstens del A («sløyfen åpnes»). Her avtales det videre forhandlingsløpet og det settes frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger (del B). I hovedoppgjør forhandles det som nevnt i tillegg om sosiale bestemmelser i del A (overenskomstens del A1).

I fase 2 gjennomfører de lokale parter sine forhandlinger (del B). Lønn forhandles kun lokalt for Econas medlemmer, men dersom det ikke oppnås enighet kan Econa og Spekter bistå i forhandlingene. Tillitsvalgte som har behov for bistand, kan kontakte Econas sekretariat. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, kan forhandlingene løftes til forhandlingenes avsluttende fase.

Fase 3 er den avsluttende fasen der Akademikerne og Spekter godkjenner oppgjøret sentralt («sløyfen lukkes»). Resultatet av de lokale forhandlingene er formelt sett ikke gjeldende, før de er godkjent av Akademikerne og Spekter. Ved eventuell uenighet i fase 3, går oppgjøret til mekling, og eventuelt streik.

Spekter Helse - mellomoppgjøret 2019