Spekter Helse - Mellomoppgjøret 2021

I helsesektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter, og av Overenskomsten. 

Advokatfullmektig Fredrik Riise

 

Sektoransvarlig i Econa:
Fredrik Riise 
fredrik@econa.no 
T: 47 66 40 04

I Spekter-Helse har Econa ca. 400 medlemmer. I 2021 er det mellomoppgjør, der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår. Oppgjøret starter med forhandlingene om A-del den 16. april. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.

Den 16. april 2021, ble A-delsforhandlingene mellom Akademikerne helse og Spekter-helse avsluttet. Partene ble enige om fristene for årets mellomoppgjør. 

Partene lokalt skal i forkant av lokal forhandlingsstart, og senest innen 28. april 2021, avholde et planleggingsmøte for å lage en fremdriftsplan for oppgjøret og avklare tallgrunnlaget for forhandlingene. 

  • Frist for oppstart av de lokale forhandlingene på B-delsnivå er 20. mai 2021. 
  • Frist for å be om bistand er 4. juni 2021 kl. 15:00. 
  • Frist for avslutning er 11. juni 2021 kl. 15:00. 

A2 for Legeforeningen avtales på et senere tidspunkt. For mer informasjon, se protokollen fra A-delsforhandlingene. 

A-protokoll signert

Ta gjerne kontakt med sektoransvarlig, Fredrik Riise, dersom det er noen spørsmål. 

Hovedavtalen

Inneholder hovedsakelig bestemmelser om medbestemmelse på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter og plikter i virksomheten. Hovedavtalen har en varighet på fire år, og går ut den 31. desember 2021.  

Hovedavtalen for perioden 2018 - 2021.

Overenskomsten

Overenskomsten er delt inn i en sentral del (del A og A1) og en lokal del (del B). Del A og A1 inngås på sentralt nivå mellom Spekter og Akademikerne. Del B inngås på lokalt nivå, mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte ved det enkelte helseforetak / regionhelseforetak.

Overenskomsten har en varighet på to år. Hvert annet år (partallsår) er det hovedoppgjør, noe som innebærer at hele Overenskomsten er gjenstand for forhandlinger, dvs både tekst og lønn. I mellomoppgjørene (oddetallsår) forhandles det normalt kun om lønn. I år er det et såkalt mellomoppgjør og det er således kun lønn som forhandles i år. Det noe spesielle i år er at Hovedavtalen også skal forhandles, men det skjer først til høsten. 

I overenskomstens del A gis det føringer for lokale forhandlinger, for eksempel kriterier for fordeling av lønnsmidler og rett til årlige lønnssamtaler. Overenskomstens del A1 inneholder en del grunnleggende sosiale bestemmelser, som rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger.

Del B inneholder de bestemmelser man blir enige om mellom de lokale parter, og dette er normalt bestemmelser om lønn og øvrige godtgjørelser, samt sosiale bestemmelser (som utfyller minimumsbestemmelsene i del A1). Forhold som ofte er regulert i del B er utvidede permisjonsrettigheter, arbeidstid og reisetid.   

Overenskomst del-A for perioden 2020-2022

Forhandlingsmodell – Overenskomsten

De årlige forhandlingene gjennomføres i en såkalt «sløyfe» og kan grovt sett deles inn i tre faser:

  1. Innledende sentrale forhandlinger (del A og A1)
  2. Lokale forhandlinger (del B)
  3. Avsluttende sentrale forhandlinger

I fase 1 starter de sentrale parter forhandlingene om overenskomstens del A («sløyfen åpnes»). Her avtales det videre forhandlingsløpet og det settes frister for oppstart og avslutning av lokale forhandlinger (del B). I hovedoppgjør forhandles det som nevnt i tillegg om sosiale bestemmelser i del A (overenskomstens del A1).

I fase 2 gjennomfører de lokale parter sine forhandlinger (del B). Lønn forhandles kun lokalt for Econas medlemmer, men dersom det ikke oppnås enighet kan Econa og Spekter bistå i forhandlingene. Tillitsvalgte som har behov for bistand, kan kontakte Econas sekretariat. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, kan forhandlingene løftes til forhandlingenes avsluttende fase.

Fase 3 er den avsluttende fasen der Akademikerne og Spekter godkjenner oppgjøret sentralt («sløyfen lukkes»). Resultatet av de lokale forhandlingene er formelt sett ikke gjeldende, før de er godkjent av Akademikerne og Spekter. Ved eventuell uenighet i fase 3, går oppgjøret til mekling, og eventuelt streik.