Spekter SAN - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i spekter SAN

577A8552Sektoransvarlig i Econa: 
Kathrine Lekven Christensen,
kathrine@econa.no
T: 41 22 19 67

 

 

SAN er en forhandlingssammenslutning av 15 akademikerorganisasjoner i Spekterområdet, og representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. Omtrent 550 av disse er Econa- medlemmer.

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. I 2020 er det hovedoppgjør, og det betyr at hele Overenskomsten skal reforhandles, det vil si både avtaletekst og lønn. Oppgjøret startet 25. august. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.

Tariffnytt: Enighet i innledende A-dels forhandling 2020

SAN og Spekter er kommet til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne.

Gjennomslag - Særlig uavhengig stilling må begrunnes 

 • SAN har fått gjennomslag for at dersom en arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 med referanse til § 10-12 pkt. 1 eller 2, skal det på forespørsel fra det enkelte medlem gis skriftlig begrunnelse.

Gjennomslag for kompetanseutvikling og bærekraft 

 • SAN har fått gjennomslag for sine krav om kompetanseutvikling og bærekraft. Temaene skal nå behandles i hvert sitt sentrale partssammensatte utvalg. Utvalgene skal også utarbeide veiledere for hvordan dette kan håndteres gjennom lokalt partssamarbeid i virksomhetene.

Viktig om lønnsmasse

 • Partene er enige om en presisering av bestemmelsen om lokale forhandlinger. Forhandlingssystemet som er avtalt for SANs medlemmer i Spekter bygger på prinsippet om lokale forhandlinger. Et grunnleggende premiss for slik forhandlinger er at de lokale parter har tilgang til alle relevante lønnsdata og har en omforent avklaring av lønnsmassen før forhandlingene starter. Dette innebærer blant annet at partene må avklare hvilke individer som er omfattet. Det er nå presisert at de «tillitsvalgte gis mulighet til å gjennomgå lønnsmassen for sine medlemmer».

Lønnsjustering mellom oppgjør

 • Resultatet av fjorårets mekling for område 10 var blant annet en enighet om å innta følgende i A-delen: «Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden». Den ligger nå som II nr. 2, 10 ledd.

Virkningstidspunkt

 • Lønnsreguleringene gis fra «1. april 2020», med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

Forhandlings- og bistandsfrister

Områdene 1, 3-9 og 12

 • Frist for bistand: Torsdag 17. september kl. 15.00
 • Frist for avslutning: Onsdag 23. september kl. 15.00

Område 2, Norges Bank

 • Frist for bistand: Onsdag 23. september kl. 15.00
 • Frist for avslutning: Onsdag 30. september kl. 15.00

A-delen i sin helhet finner du her.

Avtaleverket

I SAN-sektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen, overenskomst del-A og overenskomst del-B. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og er inngått mellom Spekter og SAN. Overenskomst del-A gir føringer og frister for de lokale forhandlingene og forhandles også sentralt mellom Spekter og SAN. I del –B gis det bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver).

Hovedavtalen

 • Klargjør flere av de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet mellom partene, både på sentralt og lokalt nivå, og har bestemmelser om medbestemmelse på arbeidsplassen samt tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
 • Hovedavtalen inngås av Spekter og SAN, og har en varighet på fire år.

Hovedavtalen for perioden 2018 - 2021.

Overenskomsten

Overenskomsten er delt inn i en sentralt fremforhandlet A- del og en lokalt fremforhandlet B-del. 

Overenskomst del-A for perioden 2018-2020

Del A:

 • Inneholder en del sosiale bestemmelser, som rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger samt at det gis føringer og prinsipper for de lokale forhandlingene. 

Del B:

 • Inneholder bestemmelser om lønn og arbeidsvilkår.

Overenskomst del-B inngås lokalt i den enkelte virksomhet. For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Forhandlingsmodellen i SAN-sektoren

I SAN-sektoren gjennomføres forhandlingene i en såkalt «sløyfe». Forhandlingene starter med at de sentrale parter (SAN og Spekter) forhandler A-delen. Her settes føringer for de lokale forhandlingene, eventuelle endringer i grunnleggende sosiale rettigheter og dessuten tidsfrister for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-del forhandlinger).

Så gjennomføres de lokale forhandlingene innen de frister som er gitt i protokollen fra A-del forhandlingene. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveren i den enkelte virksomhet som forhandler B-delen. Hver virksomhet har således sin individuelle B-del. Innholdet vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Lønn forhandles kun lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er Econa selvstendig part. Vi oppfordrer imidlertid til samarbeid med andre SAN-foreninger i virksomheten hvor dette er naturlig.

Dersom de lokale parter ikke blir enige, yter Econa og Spekter bistand i forhandlingene. I protokollen fra A-del forhandlingene er det angitt frist for å be om slik bistand. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, fortsetter forhandlingene mellom SAN og Spekter sentralt.

Når forhandlingene er gjennomført, avsluttes oppgjøret med at det godkjennes av SAN og Spekter sentralt (sløyfebehandling). Ingen oppgjør er ferdige før de endelig er godkjent av SAN og Spekter. Ved eventuell uenighet går oppgjøret til megling.

Spekter SAN - Tariffoppgjøret 2019