Spekter SAN - Hovedtariffoppgjøret 2021

SAN er en forhandlingssammenslutning av 15 akademikerorganisasjoner i Spekterområdet, og representerer over 14 000 ansatte i Spekters medlemsvirksomheter. Omtrent 680 av disse er Econa- medlemmer.

Spekter SAN - Hovedtariffoppgjøret 2021

IMG_1167

 

Sektoransvarlig i Econa:
Fredrik Riise 
fredrik@econa.no 
T: 47 66 40 04

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. I 2021 er det mellomoppgjør, som betyr at det normalt forhandles kun om lønn. Oppgjøret startet 14. april. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.  

SAN og Spekter gjennomførte den 14. april A-dels forhandlingene for mellomoppgjøret 2021. 

I et mellomoppgjør er det i hovedsak prosessen for videre forhandlinger som avtales, dvs. de lokale forhandlingsfristene for hvert overenskomstområde. Nytt i år, er at det ikke er avtalt en spesifikk frist for når lokale parter kan be om bistand. Dette medfører ingen endring i mulighetene til å be om bistandsforhandling. Dersom man ikke blir enige lokalt, kan man som vanlig be om bistand og gjennomføre bistandsforhandlinger i henhold til HA § 7, 4. ledd. Hensikten er at partene lokalt nå starter forhandlingene så raskt som mulig, og kan be om bistand i hele forhandlingsperioden, i god tid før forhandlingsfristen. 

Dersom dere ikke har avtalt forhandlingsdatoer med arbeidsgiver, bør dere kontakte arbeidsgiver i løpet av uka. Datoer bør være avtalt med arbeidsgiver innen 20. april. Lokale forhandlingsutvalg oppfordres til å ha tett kontakt med sin medlemsforening i forhandlingsperioden. 

Fristene som er avtalt er som følger:

For overenskomstområde 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 og 12 er frist for avslutning av de lokale forhandlingene onsdag 5. mai 2021 kl. 15.00 Behov for bistand varsles til de sentrale parter fortløpende.

For overenskomstområde 1 Kultur, er frist for avslutning av forhandlingene fredag 4. juni 2021 kl. 15.00

For overenskomstområde 2 Norges Bank, er frist for avslutning av forhandlingene onsdag 12. mai 2021 kl. 15.00

For overenskomstområde 6 NRK, er frist for avslutning av forhandlingene torsdag 22. april 2021 kl. 18.00

Frist for de videre forhandlinger i område 10 Helseforetak med sykehusdrift og 13 Sykehus med driftsavtale avtales senere. 

«For SANs medlemsforeninger skal lønnsforhandlingene og lønnsdannelse skje lokalt. Det skal føres reelle lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet, i tråd med avtalte kriterier. Nå er det opp til våre dyktige forhandlere å finne det lokale handlingsrommet sammen med arbeidsgiver, til beste for våre medlemmer. Jeg ønsker dere lykke til med vårens vakreste eventyr», sier SANs leder Birgithe Hellerud. 

A-delsprotokoll 2021

Avtaleverket

I SAN-sektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen, overenskomst del-A og overenskomst del-B. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og er inngått mellom Spekter og SAN. Overenskomst del-A gir føringer og frister for de lokale forhandlingene og forhandles også sentralt mellom Spekter og SAN. I del –B gis det bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver).

Hovedavtalen

  • Klargjør flere av de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet mellom partene, både på sentralt og lokalt nivå, og har bestemmelser om medbestemmelse på arbeidsplassen samt tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
  • Hovedavtalen inngås av Spekter og SAN, og har en varighet på fire år.
  • Hovedavtalen går ut 31. desember 2021 og vil bli forhandlet til høsten.

Hovedavtalen for perioden 2018 - 2021.

Overenskomsten

Overenskomsten er delt inn i en sentralt fremforhandlet A- del og en lokalt fremforhandlet B-del. 

Overenskomst del-A for perioden 2020-2022

Del A:
Inneholder en del sosiale bestemmelser, som rett til full lønn under sykdom, utvidet ferie og pensjons- og forsikringsordninger samt at det gis føringer og prinsipper for de lokale forhandlingene. 

Del B:
Inneholder bestemmelser om lønn og arbeidsvilkår.

Overenskomst del B inngås lokalt i den enkelte virksomhet. For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Forhandlingsmodellen i SAN-sektoren

I SAN-sektoren gjennomføres forhandlingene i en såkalt «sløyfe». Forhandlingene starter med at de sentrale parter (SAN og Spekter) forhandler A-delen. Her settes føringer for de lokale forhandlingene, eventuelle endringer i grunnleggende sosiale rettigheter og dessuten tidsfrister for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-del forhandlinger).

Så gjennomføres de lokale forhandlingene innen de frister som er gitt i protokollen fra A-del forhandlingene. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveren i den enkelte virksomhet som forhandler B-delen. Hver virksomhet har således sin individuelle B-del. Innholdet vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Lønn forhandles kun lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er Econa selvstendig part. Vi oppfordrer imidlertid til samarbeid med andre SAN-foreninger i virksomheten hvor dette er naturlig.

Dersom de lokale parter ikke blir enige, yter Econa og Spekter bistand i forhandlingene. I protokollen fra A-del forhandlingene er det angitt frist for å be om slik bistand. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, fortsetter forhandlingene mellom SAN og Spekter sentralt.

Når forhandlingene er gjennomført, avsluttes oppgjøret med at det godkjennes av SAN og Spekter sentralt (sløyfebehandling). Ingen oppgjør er ferdige før de endelig er godkjent av SAN og Spekter. Ved eventuell uenighet går oppgjøret til megling.