Spekter SAN - mellomoppgjøret 2019

17. september ble det enighet hos Riksmekleren i område 9 i SAN.

Tariffavtale i spekter SAN

Tariffnytt 17. september: Enighet  i område 9 i SAN. 

Tirsdag 17. september ble det enighet mellom SAN/Farmaceutene og Spekter/NMD (Vitus) om mellomoppgjøret 2019. Dette innebærer at forhandlingene i område 9 nå er lukket og at oppgjøret kan iverksettes.

Se Riksmekleren.no for mer informasjon og møtebok.

Tariffnytt 6. juni: Brudd i område 9. 

I dag har Spekter og SAN forhandlet i fase 3 for overenskomstområde 9, fordi det ikke var oppnåd enighet lokalt for Felleskjøpet Agri eller Norsk medisinaldepot/Vitusapotek.

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om et oppgjør for Felleskjøpet Agri. Etter møter og særmøter konstaterte partene at det ikke var mulig å finne en løsning på uenigheten vedrørende NMD/Vitusapotek og Norges Farmaceutiske forening.

Område 9 er ikke lukket, og resultatet fra lønnsoppgjøret for øvrige virksomheter fra område 9 kan derfor ikke offentliggjøres og effektueres.

Tariffnytt 21. mai:  Det ble den 20.05.2019 signert avsluttende protokoll for område 4 (virksomheter med definerte samfunnsoppdrag)

Årets oppgjør kan dermed effektueres i virksomhetene i disse områdene. 

Vi minner om at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, dvs. 20. mai, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen.

Tariffnytt 14. mai: I dag, 14. mai, har SAN og Spekter lukket forhandlingene i overenskomstområde 1 (Vy). Det vil si at partene har kommet til enighet, og årets oppgjør kan effektueres. 

Tariffnytt 9. mai: SAN og Spekter signerte avsluttende protokoll i område 2, 3, 6 og 8 i går, 8.mai. Det betyr at lønnsoppgjøret kan iverksettes i virksomhetene i disse områdene.

Vi minner om at de avtalte tilleggene ikke gis til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsen, dvs. 8.mai, med mindre fratredelsen skyldes pensjonering.

Tariffnytt 2. april: Spekter og SAN har kommet til enighet i de innledende tarifforhandlingene, og de lokale forhandlingene kan starte opp.

Frist for å søke bistand er 3. mai, og forhandlingene må være avsluttet innen 10. mai.

Protokoll, innledende sentrale forhandlinger Spekter - SAN 2019

 

I SAN-sektoren er Econas medlemmer omfattet av Hovedavtalen, overenskomst del-A og overenskomst del-B. Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen og er inngått mellom Spekter og SAN. Avtalen inngås for fire år av gangen. Overenskomst del-A gir føringer og frister for de lokale forhandlingene og forhandles også sentralt mellom Spekter og SAN. I del –B gis det bestemmelser om lønn, godtgjørelser, arbeidstid og sosiale bestemmelser og inngås lokalt av partene i den enkelte virksomhet (tillitsvalgte og av lokal arbeidsgiver).

Hovedavtalen for perioden 2013 - 2016.

Overenskomst del-A 2016-2018.

Protokoll - Innledende sentrale forhandlinger om lønnsregulering for 2. avtaleår 

Overenskomst del-B inngås lokalt i den enkelte virksomhet. For innsyn i disse, ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Forhandlingsmodellen i SAN-sektoren

I SAN-sektoren gjennomføres forhandlingene i en såkalt «sløyfe». Forhandlingene starter med at de sentrale parter (SAN og Spekter) forhandler A-delen. Her settes føringer for de lokale forhandlingene, eventuelle endringer i grunnleggende sosiale rettigheter og dessuten tidsfrister for gjennomføring av lokale forhandlinger (B-del forhandlinger).

Så gjennomføres de lokale forhandlingene innen de frister som er gitt i protokollen fra A-del forhandlingene. Det er de lokale tillitsvalgte og arbeidsgiveren i den enkelte virksomhet som forhandler B-delen. Hver virksomhet har således sin individuelle B-del. Innholdet vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Lønn forhandles kun lokalt i den enkelte virksomhet. I de lokale forhandlingene er Econa selvstendig part. Vi oppfordrer imidlertid til samarbeid med andre SAN-foreninger i virksomheten hvor dette er naturlig.

Dersom de lokale parter ikke blir enige, yter Econa og Spekter bistand i forhandlingene. I protokollen fra A-del forhandlingene er det angitt frist for å be om slik bistand. Dersom det til tross for bistand ikke er mulig å komme til enighet lokalt, fortsetter forhandlingene mellom SAN og Spekter sentralt.

Når forhandlingene er gjennomført, avsluttes oppgjøret med at det godkjennes av SAN og Spekter sentralt (sløyfebehandling). Ingen oppgjør er ferdige før de endelig er godkjent av SAN og Spekter. Ved eventuell uenighet går oppgjøret til megling.

Spekter SAN - Tariffoppgjøret 2018