Alt du må vite om permittering

Mange bedrifter har allerede varslet om permitteringer, og det forventes at flere bedrifter vil måtte permittere sine ansatte fremover. Vi har samlet litt informasjon om permittering og oppdaterer fortløpende i denne artikkelen.

Heidi Fuglesang (midt i bildet) er advokat ved Econas advokatkontor.

Dersom du har flere spørsmål, eller har behov for advokatbistand, kan du kontakte Econas advokater på telefon 22 82 80 00, (hverdager 09.00-15.00) eller gjennom vårt kontaktskjema!

Kort om bakgrunnen for permittering

Permitteringer benyttes ofte som alternativ til oppsigelse ved midlertidige driftsinnskrenkninger og driftsstans. Ansettelsesforholdet opphører derfor ikke. Ved permittering løses arbeidstaker midlertidig fra sin arbeidsplikt, samtidig som arbeidsgiver løses midlertidig fra sin lønnsplikt. Arbeidstakeren har en rett og plikt til å tre inn igjen i arbeidet når permitteringstiden er over, samtidig som arbeidsgivers plikt til å betale lønn gjeninntrer.

Grunnet den pågående smittesituasjonen har regjeringen valgt å anvende egne regler for ansatte som har blitt permittert direkte på grunn av COVID-19. Hvis du har blitt permittert etter 20. mars 2020 vil dette gjelde for deg.

Hva er vilkårene for permittering?

Arbeidsgivers adgang til å permittere er ikke lovregulert, men bygger på langvarig praksis. En rekke tariffavtaler har også regler om permittering. Av praksis følger at tre vilkår må være oppfylt for at arbeidsgiver skal anses å ha hjemmel til å permittere arbeidstakere:

  • Virksomheten må ha en saklig grunn til å gå til permitteringer.
  • Permitteringen må være nødvendig.
  • Permittering må være midlertidig.

Coronaviruset kan gi ulike driftsforstyrrelser og dermed utgjøre grunnlag for permittering fordi arbeidstakerne ikke kan jobbe, f.eks. hvis kunder uteblir eller leveringer utsettes i tid. Frykt for smitte medfører ikke nedgang i arbeidsoppgaver i seg selv. Hjemmekontor gir heller ikke i seg selv grunnlag for permittering (se spørsmål nedenfor). Les mer om vilkårene for permittering her.

Hvem skal permitteres?

Utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres må bygge på saklige kriterier, ikke ulik vurderingen som må foretas ved oppsigelse. Vanlige kriterier er ansiennitet, kompetanse og sosiale hensyn. Det kan også være saklig dersom arbeidsgiver ved utvelgelsen vektlegger hvilken kompetanse som er nødvendig for å snu eller avhjelpe den vanskelige situasjonen.

Kan arbeidsgiver permittere som følge av hjemmekarantene eller hjemmekontor?

Hjemmekontor eller hjemmekarantene er i seg selv ikke en saklig grunn for permittering.

Vurderingen kan være annerledes dersom nøkkelansatte eller flere ansatte blir satt i karantene som innebærer at øvrige ansatte ikke har arbeidsoppgaver. I slike tilfeller kan det være grunnlag for å iverksette permittering av hele eller deler av den resterende arbeidsstokken. Bedriften må bl.a. vurdere om det vil være mulig å opprettholde forsvarlig drift gjennom å omdisponere arbeidskraften for en midlertidig periode.

Hvor lang tid i forveien må arbeidsgiver varsle om permittering?

Hovedregelen er 14 dagers varsel. Unntaksvis kan det gis todagers varslingsfrist ved spesielle hendelser eller andre ekstraordinære forhold. Coronaviruset har nå vedvart i lang tid og vår vurdering nå er at situasjonen normalt ikke faller inn under «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser", se unntaket i HA LO-NHO § 7-3 (2).

Dersom arbeidsgiver bruker todagers varslingsfrist ulovlig risikerer arbeidsgiver erstatningssøksmål.

Hvor lenge kan jeg permitteres?

Opprinnelig kunne man være permittert i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Dette ble forlenget til 52 uker dersom permittering var direkte tilknyttet COVID. Regjeringen har som hovedregel definert at alle som har blitt permittert etter 20. mars 2020 er å anse som permittert grunnet COVID.

Nå har regjeringen foretatt en ytterligere utvidelse. Alle som passerer 52 uker med permittering grunnet COVID, har rett på dagpenger og kan fortsatt være permittert frem til 1. juli 2021.

Jeg er for tiden permittert, men arbeidsgiver har bedt meg om å komme tilbake på jobb. Kan arbeidsgiver permittere meg på nytt etter at jeg har gjenopptatt arbeidet?

Ja, arbeidsgiver har anledning til å permittere deg på nytt. Dersom det har gått over 6 uker fra du startet i arbeidet til ny permittering, må arbeidsgiver sende ut nytt varsel og betale for ny arbeidsgiverperiode. 

Hvor lenge får jeg full lønn?

De gjeldende reglene nå innebærer at permitterte får full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvorav arbeidsgiver dekker de to første dagene og staten (NAV) dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

Hvor mye får jeg i dagpenger?

Permitterte sikres minimum 80 % av inntekten sin opptil 3 G (ca. 300.000), og 62, 4% av inntekten mellom 3 G og 6 G (ca. 600.000) i dagpenger. Samtidig senkes gulvet for å få rett på dagpenger til 0,75G (ca. 75.000). Du finner mer informasjon om dagpenger på NAV sine nettsider. Denne beregningen gjelder frem til 1. juli 2021.

Hva skjer om jeg har avtalt ferie eller blir syk i permitteringsperioden?

Blir den ansatte sykmeldt eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan permitteringsperioden forlenges tilsvarende i dette fraværet. Dersom du blir sykemeldt før permittering iverksettes har du krav på fulle sykepengerettigheter fra folketrygden, i motsetning til de som blir sykmeldt etter at permitteringen ble iverksatt. Sistnevnte får utbetaling av sykepenger basert på dagpengegrunnlaget.

Når ferie er avtalt på forhånd eller pålagt innenfor ferielovens bestemmelser, skal den ansatte ha utbetalt feriepengene som er opptjent året før som normalt.

Kan jeg bli permittert i oppsigelsestiden?

Det vil i noen tilfeller være adgang for å permittere arbeidstakere som midlertidig ikke kan sysselsettes i oppsigelsestiden. Et aktuelt eksempel kan også være arbeidstakere som har sagt opp selv i forkant av permittering. Situasjonen rundt Coronaviruset kan legitimere arbeidsgivers behov for å permittere oppsagte arbeidstakere i slike tilfeller.

Hva skjer dersom jeg blir permittert rett før jeg skal ut i foreldrepermisjon?

Det er i hovedsak NAV som betaler foreldrepenger, ikke arbeidsgiver. Unntaket er dersom arbeidsgiver sikrer deg full lønn i permisjon og du tjener over 6G (ca. 600 000), da betaler arbeidsgiver mellomlegget mellom 6G og full lønn. Sistnevnte vil du ikke ha krav på dersom du er permittert.

NAV beregner foreldrepengene dine vanligvis ut fra gjennomsnittet av inntekten du har hatt i de 3 siste kalendermånedene før foreldrepengeperioden din starter. Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de 3 siste månedene, må NAV vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon. Du kan forsøke å regne dette ut gjennom foreldrepengekalkulatoren på NAV sine nettsider.

Hva skjer dersom jeg er permittert og selv ønsker å si opp jobben?

Arbeidstaker som er permittert kan selv si opp sin stilling med en oppsigelsesfrist på 14 dager. I slike tilfeller vil arbeidstaker normalt ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan fremgå av tariffavtale eller annen avtale.

Har jeg krav på avtalt bonus som permittert?

Her er det Bonusavtalen eller bonusordningen danner grunnlag for evt. Bonusutbetaling, ikke hvorvidt arbeidsgiver har lønnsplikt eller ikke. Utgangspunktet er at en permittering i seg selv får ikke innvirkning på bonusutbetaling for 2019 eller 2020..

Kan man permitteres når man har inngått sluttavtale med arbeidsgiver?

Dersom du i henhold til sluttavtalen er i oppsigelsestid kan du i noen tilfeller permitteres (se spørsmål om permittering i oppsigelsestid over). Permittering vil ikke ha innvirkning på utbetaling av etterlønn, altså kompensasjon etter opphørstidspunktet. 

Får man dagpenger i påsken?

Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden. Den 23. mars ble reglene endret slik at permitterte nå får dagpenger i påsken.

Jeg er permittert 50 %. Vil jeg da ha krav på dobbelt så mange dager med lønn for dagpenger, altså 40 dager?

Dersom du er permittert 50 % vil arbeidsgiverperioden bli forlenget fra 2 til 4 dager. Den resterende perioden med full lønn som staten dekker vil være 18 dager uavhengig av om du er permittert delvis eller 100 %. 

Kan arbeidsgiver bestemme at alle skal gå med på kollektivt lønnskutt som alternativ til permitteringer?

Nei, det må i så fall avtales med samtlige ansatte.

Kan jeg jobbe når jeg er permittert?

I permittering er du fritatt for arbeidsplikten, og du kan innenfor noen rammer jobbe for andre arbeidsgivere. Det er f.eks. helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over. Lojalitetsplikten til arbeidsgiveren du er permittert hos gjelder fortsatt, så det er ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert. Det du tjener på den andre jobben vil avkortes mot dagpengene du mottar fra Nav, og må meldes inn.

Det er mulig at jeg blir innkalt til heimevernstjeneste. Kan min arbeidsgiver permittere meg når jeg er i slik tjeneste?

Arbeidsgiver kan ikke permittere deg på grunn av at du blir innkalt til  heimevernstjeneste. Du kan imidlertid bli permittert på lik linje med de andre ansatte i bedriften.

Når er permitteringen over?

Arbeidstaker plikter å stille på jobb igjen så snart den varslede permitteringsperioden er over, uten ytterligere varsel fra arbeidsgiver.  Ved permittering på ubestemt tid må arbeidstaker stille på jobb når han/hun får beskjed om det. Arbeidstaker bør imidlertid gis en frist på 1 – 2 dager.

Hva skjer med pensjonsordningen når jeg er permittert?

Hovedregelen er at man mister pensjonsordningen når man er permittert. Alle må sjekke regelverket​ for pensjonsordningen. For obligatoriske tjenestepensjonsordninger fremgår det av loven at regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv., skal være medlemmer av pensjonsordningen. Les mer om pensjonsordning og permittering her.

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er permittert?

Dersom arbeidsgiver konkluderer med at situasjonen med redusert omsetning ikke er midlertidig, men heller vedvarende, er ikke lenger vilkårene for permittering tilstede. Da er alternativene som gjenstår å enten kalle tilbake arbeidstaker på jobb eller gå til oppsigelse.

Hvis arbeidsgiver velger å gå til oppsigelse, vil arbeidstaker ha rett på å komme tilbake på jobb og få full lønn i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om arbeidsgiver ikke har noen arbeidsoppgaver tilgjengelig på nåværende tidspunkt.

Hva slags oppsigelsesfrister gjelder hvis jeg er permittert?

Oppsigelsestiden vil variere ut fra om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp.

Hvis arbeidstaker sier opp etter arbeidsgiverperioden kan man velge mellom flere alternativer. Arbeidstaker kan enten velge å anvende den opprinnelig avtalte oppsigelsestiden som følger av kontrakt. Eller så kan arbeidstaker velge å si opp med 14 dagers oppsigelsestid. Dette skal gjøre det enklere for arbeidstakere til å begynne på kort tid i ny jobb dersom man får dette. Arbeidsgiver har ikke mulighet til å pålegge arbeidstaker enten den ene eller andre løsningen.

Hvis arbeidstaker sier opp før arbeidsgiverperioden har gått ut, vil normal oppsigelsestid være gjeldende.

Om arbeidsgiver sier arbeidstaker opp under permittering, vil den ansatte ikke være permittert lenger, og i stedet være ansatt som normalt i oppsigelsestiden.

Merk at det kan være andre oppsigelsesfrister dersom man er omfattet av en tariffavtale. Eksempelvis har Hovedavtalen mellom LO og NHO en egen bestemmelse hvor det står at arbeidstaker som har vært permittert i mer enn tre måneder og sier opp for å gå til annet arbeid, har rett til å gjøre dette uten noen oppsigelsesfrist.

Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!

Husk at du som medlem alltid kan sende oss en e-post på post@econa.no
eller ringe oss på 22 82 80 00 (hverdager fra 8-16) for generelle henvendelser.
Ønsker du juridisk rådgivning, bruk linken 
https://www.econa.no/juridisk-henvendelse

Saken er oppdatert 18/01-21

Av: Heidi Fuglesang, Christian Selen og Cecilie Wille Søvik ved Econas advokatkontor