Staten sitter med nøkkelen

Dagsavisen skriver 1.april at gutta rykker fra jentene i lønnskampen og at høyere utdanning ikke gir uttelling. Man kunne håpe dette var en aprilspøk, samtidig som sannheten kanskje ikke er langt unna. Econa, som organiserer økonomer, kjenner seg ikke igjen i denne fremstillingen. Vi mener at høyere utdanning er nøkkelen til et likestilt lønnsnivå og et likestilt arbeidsmarked.

Utvalgsleder Ådne Cappelen, som står bak TBU-rapporten, påpeker en viktig dimensjon, nemlig de variable tilleggene. Her er gutta et hestehode foran jentene. På toppen får gutta mer bonus enn jentene. Gutta er med andre ord mer frempå når de skal forhandle lønn og betingelser. Det er også bonus som i all hovedsak er forklaringen på kjønnsforskjellen mellom mannlige og kvinnelige masterutdannede økonomer, ifølge Econas lønnsundersøkelse

Et annet moment som henger tett sammen med variable tillegg som bonus er valg av sektor. I Dagsavisens artikkel går det frem at jenter i større grad velger offentlig sektor grunnet ønske om mer fleksible ordninger slik at familielivet går lettere i hop. Gutter velger i større grad privat sektor som har bonusordninger. Valg av sektor er dermed en viktig faktor når man skal se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Valgene man tar gir til dels store utslag i hva man får i lønningsposen.

Vi står nå foran et hovedoppgjør og skillet mellom offentlig og privat sektor er høyaktuelt for akademikere. Mange akademikere jobber i offentlig sektor. Econas medlemsmasse med en av fire i offentlig sektor er ikke representativt for akademikere. Imidlertid gir det oss et godt grunnlag for å sammenlikne disse to sektorene. Vår lønnsstatistikk viser akkurat det samme som Teknisk Beregningsutvalgs endelige rapport før Inntektsoppgjørene i 2014, at høyere utdanning lønner seg adskillig mindre i offentlig sektor enn privat sektor. I praksis er det to ulike arbeidsmarkeder for høyt utdannede, ett i privat sektor og ett i offentlig sektor.

Nøkkelen for å lage ett marked sitter staten på. Da må staten tilnærme seg privat sektors individuelle løsninger for lønns- og personalpolitikk. Vi tror en ny lønns- og personalpolitikk for staten vil gi bedre resultater i begge sektorer. Og det kan være en vei til likere lønn mellom kvinner og menn totalt sett.