Statlig sektor - Hovedtariffoppgjøret 2020

Tariffavtale i staten

577A8586577A8586

Sektoransvarlig i Econa:
Marianne Kringlebotn
mk@econa.no 
T: 92 66 67 78

 I staten har Econa ca. 2050 medlemmer. I 2020 er det hovedtariffoppgjør, og det betyr at hele hovedtariffavtalen skal reforhandles. Oppgjøret starter 1. september. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.

 

Tariffnytt 14. september: Brudd i staten: - Skuffet over liten forhandlingsvilje

Det er brudd i forhandlingene om ny Hovedtariffavtale mellom Akademikerne og staten. - Partene står mer enn en meter fra hverandre for å si det sånn, og staten har lukket døra for forhandlinger både om økonomi og forbedring av tariffavtalen. Derfor ber vi nå om bistand fra Riksmekleren for å komme til enighet om ny hovedtariffavtale for de neste to årene, sier  forhandlingssjef Marianne Kringlebotn i Econa.

Med koronapandemi og usikre økonomiske utsikter som bakteppe gikk Akademikerne til forhandlingsbordet med forventninger om et ansvarlig oppgjør og en videreutvikling av lønns- og forhandlingssystemet for Akademikernes medlemmer.

- Staten har gått inn i forhandlingene med mål om at statlige virksomheter skal ha handlingsrom og tillit slik at de kan lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. Vi deler disse målene, og det er overraskende og skuffende at staten nekter være med på forhandlinger om forbedringer i avtalen, sier Kringlebotn.

Akademikerne vil gjøre det enklere for ledere og tillitsvalgte å samarbeide og finne gode løsninger på arbeidsplassen.

Forhandlingene om forbedring av tariffavtalen og den økonomiske rammen blir nå gjenstand for mekling. Når et tariffoppgjør overlates til Riksmekleren, vil all informasjon om meklingen gå gjennom Riksmekler. Innspurten i meklingen vil være 14. oktober ved midnatt.

Akademikernes 3. kravbrev i forhandlingene 

Tariffnytt 8. september 2020

Partene i hovedtariffoppgjøret i staten leverte krav 2, mandag 7. september. Du kan lese Akademikernes krav her. 

Tariffnytt: 1. september- åpning av lønnsoppgjøret

Akademikerne krever:

Lønns- og forhandlingssystemet
• Lønns- og forhandlingssystemet må fungere som et egnet verktøy for å kunne rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.
• Lønns- og forhandlingssystemet må sikre ivaretagelse av alle medlemmer og må bidra til en rimelig lønnsutvikling over tid
• Lønnsplanen må forenkles og stillingskodene må gjøres gjennomgående

Økonomi
• Akademikerne krever at staten håndterer de uorganisertes lønnsmasse på annen måte, for å sikre likebehandling mellom tariffavtaler
• Akademikerne vil komme tilbake til et konkret økonomisk krav

Øvrige krav
• Reisetid må kompenseres for samtlige ansatte på alle tjenestereiser
• Arbeidsgiver og de lokale tillitsvalgte må i fellesskap utvikle en kompetanseutviklingsplan i tråd med virksomhetens behov og samfunnsoppdrag
• Akademikerne vil komme tilbake til øvrige krav på fellesbestemmelsen

Akademikernes krav i sin helhet finner du her. 

Avtaleverket

Forhandlingsmodellen i Stat

I Hovedtariffoppgjøret forhandler Econa for sine medlemmer ved å være representert i Akademikerne Stat. Forhandlingspartene på sentralt nivå er hovedsammenslutningene (LO, YS, UNIO og Akademikerne) og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Akademikernes Hovedtariffavtale, som Econa er en del av, avsetter all økonomi i det sentrale Hovedtariffoppgjøret til lokale kollektive forhandlinger. Akademikernes lønnsmasse vil fordeles til de ulike forhandlingsstedene i staten.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere ved forhandlingsstedene som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part hvis ikke det er et lokalt akademikersamarbeid i virksomheten.

Hovedtariffavtalen 2018-2020

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforholdet, så som lønnsforhandlinger, permisjonsregler, regler om arbeidstid mv.

Hovedavtalen 2019-2020

Tariffoppgjøret 2019 - statlig sektor