Statlig sektor - lønnsoppgjøret 2021

I staten har Econa ca. 2550 medlemmer. I 2021 er det mellomoppgjør, der det hovedsakelig forhandles kun om lønn - og ikke arbeidsvilkår. Oppgjøret starter 24. april. Informasjon legges ut fortløpende på denne siden.

Advokat Marianne KringlebotnAdvokat Marianne Kringlebotn

 

Sektoransvarlig i Econa:
Marianne Kringlebotn
mk@econa.no 
Telf: 92 66 67 78 

Avtaleverket

Forhandlingsmodellen i Stat

I lønnsoppgjøret forhandler Econa for sine medlemmer ved å være representert i Akademikerne Stat. Forhandlingspartene på sentralt nivå er hovedsammenslutningene (LO, YS, UNIO og Akademikerne) og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Akademikernes Hovedtariffavtale, som Econa er en del av, avsetter all økonomi i det sentrale Hovedtariffoppgjøret til lokale kollektive forhandlinger. Akademikernes lønnsmasse vil fordeles til de ulike forhandlingsstedene i staten.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere ved forhandlingsstedene som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part hvis ikke det er et lokalt akademikersamarbeid i virksomheten. 

Hovedtariffavtalen 2020-2022 

Hovedavtalen

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforholdet, så som lønnsforhandlinger, permisjonsregler, regler om arbeidstid mv. 

Hovedavtalen 2019-2020 

Tariffoppgjøret 2020 - statlig sektor