Statlig sektor - mellomoppgjøret 2019

Ny avtale etter mekling

Tariffavtale i staten

Marianne KringlebotnMarianne Kringlebotn

Sektoransvarlig i Econa - Marianne Kringlebotn, mk@econa.no, T: 92 66 67 78

Tariffnytt 24. mai 2019: Fornøyd med reallønnsvekst og sikkerhet for pensjon

- Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte.

Les mer om oppgjøret i staten her

Tariffnytt 30. april:

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Oppgjøret går nå til mekling.

Forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn, er overrasket og skuffet over statens manglende vilje til å følge opp pensjonsavtalen, og at dette tvang fram et brudd mellom partene.

Forhandlingene i staten skal gi en økonomisk ramme for årets oppgjør. Partene skal også bli enige om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til statsansatte. Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. 

- Staten er avhengig av kompetente medarbeidere for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi forventet derfor et tilbud på økonomi og pensjon som gjør det mer attraktivt for de med lang utdanning å jobbe i staten, sier Kringlebotn. Hun viser til at all lønn – også tillegg – inngår i pensjonsgrunnlaget til ansatte i det private næringslivet som staten konkurrerer med.

Også YS stat, LO stat og Unio bryter. Fristen for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. 

Partene i arbeidslivet ble 3. mars i fjor enige om ny tjenestepensjon i offentlig sektor som er tilpasset pensjonsreformen i folketrygden fra 2009. Avtalen innebærer blant annet at alle år i arbeidslivet er pensjonsgivende og inkluderer avtalefestet pensjon. Under lønnsforhandlingene i fjor ble partene enige om å forhandle om pensjonsgrunnlaget i den nye avtalen i årets mellomoppgjør.  

Tariffnytt 23. april 2019:

Akademikerne krever at det avsettes 3,5 % pr 1. mai til lokale forhandlinger, og at den sentralt fremforhandlede økonomiske rammen i sin helhet fordeles til forhandlingsstedene til kollektive lokale forhandlinger.

Pensjon er også et tema i årets forhandlinger. Akademikerne krever at all lønn skal inngå i pensjonsgrunnlaget og være pensjonsgivende.

Akademikerne krever at punkt 3 om «Ny AFP i offentlig sektor» i Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor av 3. mars 2018 inntas i Hovedtariffavtalen.

I tillegg krever Akademikerne en annen fordeling av de uorganisertes lønnsmasse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sektoransvarlig Marianne Kringlebotn.

Econa har 2.000 medlemmer i statlig sektor.

Se akademikernes krav her

2019: Mellomoppgjør i staten

Staten opptrer i sentrale forhandlinger ved Statens personaldirektør som er ansatt i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er ansvarlig for den statlige arbeidsgiverpolitikken. Hovedsammenslutningene, LO stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne opptrer på arbeidstakersiden. I staten ble det i 2016 inngått en egen hovedtariffavtale mellom Akademikerne og staten.

Partene inngår toårige hovedtariffavtaler som regulerer de statsansattes lønns- og arbeidsvilkår. Uttrykket hovedtariffoppgjør gjenspeiler tarifforhandlingene ført av partene på sentralt nivå, hvor hele avtalens innhold er gjenstand for revisjon.

Tariffoppgjøret startet 23. april. Partene skal være ferdige med forhandlingene ved midnatt 30. april. Dersom de ikke blir enige, går oppgjøret videre til mekling. Informasjon legges ut fortløpende på Akademikerne.no

 

Avtaleverket

Hovedavtalen inneholder hovedsakelig bestemmelser om de ansattes medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Hovedtariffavtalen inneholder en rekke bestemmelser knyttet opp til lønns- og arbeidsforholdet, så som lønnsforhandlinger, permisjonsregler, regler om arbeidstid mv.

Hovedtariffavtalen 2017-2018

Hovedavtalen 2017-2019

Forhandlingsmodellen i Stat

I statlig sektor forhandles lønn både sentralt og lokalt. Forhandlinger om bestemmelsene i avtalene som nevnt ovenfor, forhandles kun sentralt.

I de sentrale forhandlingene forhandler Econa for sine medlemmer ved å være representert i Akademikerne Stat. Forhandlingspartene på sentralt nivå er hovedsammenslutningene og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

I det sentrale lønnsoppgjøret, forhandles det om størrelse på lønnstillegg, og hvordan lønnstilleggene skal fordeles. Det bestemmes også om og hvor mye som skal avsettes til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Tradisjonelt har avsetningene til lokale forhandlinger utgjort en liten andel av lønnsmidlene. Dette systemet er under endring og partene arbeider med å utforme et mer fleksibelt system fra 2017.

I de lokale forhandlingene er det de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere ved forhandlingsstedene som forhandler om lønn. I disse forhandlingene er det Econa som er part. Econa oppfordrer til samarbeid med andre Akademikerforeninger. Mer om lokalt Akademikersamarbeid finner du her

Statlig sektor - nytt fra tariffoppgjøret 2018