Econa støtter felles likestillings- og diskrimineringslov

Econa støtter Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag om en ny, felles likestillings- og diskrimineringslov. Vi er opptatt av at lovverket skal være presist, men fleksibelt, samt at vern mot forskjellsbehandling i arbeidslivet er spesielt sterkt.

Forslaget innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov. Econa er positive til forslaget.

Presisjon og fleksibilitet

Econa er opptatt av at diskrimineringsdefinisjoner tydelig presiseres i lovverket.  Et generelt forbud gir for lite forutsigbarhet på et viktig område. På den annen side er det viktig at loven ikke blir for rigid. Det bør derfor åpnes for et mer fleksibelt diskrimineringsvern gjennom innføring av en samlekategori av forhold knyttet til en persons egenskaper eller identitet.

Strengt vern i arbeidslivet nødvendig

Det må gjøres tydelig i loven at adgangen til direkte forskjellsbehandling i arbeidslivet er snevrere enn på andre områder.  Det er også viktig å presisere det strenge vernet mot forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og foreldrepermisjon.

Les mer:

Høringsbrev felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringsnotat felles likestillings- og diskrimineringslov

Vedlegg til høringsnotat