Student med deltidsjobb?

Mange av Econas studentmedlemmer har ekstrajobb ved siden av studiene. Her er spørsmål og svar fra Econas advokatkontor som er særlig relevante for deg!

Usikkerhet i deltidsjobben? Econa hjelper deg.

Oppdatert 15. april 2020

Kan arbeidsgiver fjerne oppsatte vakter?

I utgangspunktet er det ikke adgang for arbeidsgiver til å fjerne allerede oppsatte vakter uten lønn.

Det følger av alminnelig avtalerett at arbeidstaker har krav på lønn for allerede avtalt vakter, der arbeidstaker har forpliktet seg til å dra på jobb og arbeidsgiver som avtalt har forpliktet seg til å betale for vakten.

Arbeidsmiljøloven og eventuelle tariffavtaler gjelder også fortsatt, selv om vi står overfor det mange arbeidsgivere kan oppleve som unntakstilstand.

Kan arbeidsgiver velge å ikke sette meg opp på fremtidige vaktplaner?

I utgangspunktet er det arbeidsavtalen som avgjør hvor mange arbeidstimer du har krav på i måneden. Mange har deltidsjobber der kontrakten gir krav og plikt til å arbeide f.eks. 20%. Flere deltidsansatte arbeider til tider mer enn dette da man har blitt satt opp på og godtatt flere arbeidstimer enn det som følger av kontrakten. I særlige tilfeller kan langvarig praksis gi en viss rett til utvidet stilling, men det klare utgangspunktet er at det er arbeidsavtalen som er avgjørende for hvor mange arbeidstimer en arbeidstaker kan kreve å få betalt for.

Har jeg som tilkallingsvikar krav på lønn hvis fremtidige vakter avlyses?

Du har krav på å få betalt for de allerede avtalte vaktene. Hvis du etter kontrakten ikke er forpliktet til å arbeide et visst antall vakter eller timer, så har du i utgangspunktet heller ikke krav på å bli satt opp på fremtidige vakter som avlyses.

Har jeg som student krav på dagpenger ved eventuell permittering?

Hovedregelen er at de som er under utdanning ikke har rett på dagpenger. Det finnes allikevel noen unntak, som man kan lese mer om på NAV sine nettsider her. Så lenge du er under utdanning, anses du ikke som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet. Unntakene gjelder stort sett for dem som tar utdanning eller opplæring ved siden av en fulltidsjobb. I tillegg så må man oppfylle de vanlige vilkårene for å motta dagpenger.

Selv om du som krav på dagpenger, har du krav på lønn i lønnspliktperioden. Den er for arbeidsgiver nå redusert til å kun gjelde de to første dagene i permitteringen. Staten dekker full lønn (inntil 6 G) for de påfølgende 18 dagene. Det er nå avklart at dette også gjelder studenter. Hvordan du går frem for å søke er enda ikke helt avklart. Nav informerer på sine nettsider at en søknadsfunksjon for denne ytelsen skal være på plass innen mai.

Oppdatering 30.03.20:Arbeidsgivers lønnspliktperiode ble 20. mars redusert fra 15 dager til 2 dager. Endringen gjelder også for arbeidstakere som allerede er permittert. For de som allerede har påbegynt permitteringen blir tallet avviklede lønnspliktdager fryst fra og med 20. mars, så lenge det er snakk om minst to dager ut i permitteringen. Det vil si at hvis du du ble permittert f.eks. 12. eller 16. mars, så skal du i begge tilfeller ha vanlig lønn frem til og med 20. mars.

Oppdatering 15.04.20: Staten dekker full lønn (inntil 6G) i 18 dager etter arbeidsgiverperioden på to dager. I en pressemelding fra regjeringen 14.04.2020 ble det klart at også studenter inkluderes i denne ordningen og vil få lønnskompensasjon i 18 dager etter arbeidsgiverperioden. På NAV sine nettsider informeres det om at søknadsfunksjonen for lønn til permitterte skal være på plass innen mai. For mer informasjon, se her.

Har jeg som student krav på sykepenger?

Sykepenger erstatter arbeidsinntekt når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Det vil da si at du i utgangspunktet kun har krav på sykepenger for vakter/ arbeidstid som du skulle ha arbeidet etter avtalt vaktplan og arbeidsavtalen. Er du som student sykemeldt fra jobben, er hovedregelen at du har krav på sykepenger dersom du oppfyller vilkårene for sykepenger. 

Nyutdannet og permittert?

Slik regelverket er i dag, er et av vilkårene for å har krav på dagpenger at du har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 149 787 kroner i de siste 12 avsluttede kalendermånedene (1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G)), eller minst 299 574 kroner (3 G) i løpet av de 36 siste avsluttede kalendermånedene. Likestilt med arbeidsinntekt er svangerskapsrelaterte sykepenger og svangerskapspenger og foreldrepenger. For noen nyutdannede kan dette ramme uheldig, da de ikke oppfyller kravene som stilles til minsteinntekten. Mer informasjon om dette finner du på nav sine nettsider: Dagpenger og permittering og de vanlige vilkårene for å ha rett på dagpenger

Oppdatering 16.03.2020: Kravet til minsteinntekt er redusert til 0,75 G.

Les også Spørsmål og svar om permittering

Har du spørsmål du ikke får svar på i artikkelen under, kan du kontakte Econas advokater på telefon 22 82 80 00, (hverdager 08.00-16.00) eller gjennom vårt kontaktskjema.

Se informasjon fra Lånekassen angående coronaviruset og hva du bør gjøre hvis situasjonen påvirker studieløpet ditt

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.