Studentpolitisk plattform 2018-2019

Dette dokumentet sammenfatter Econas landsomfattende studentgruppes politiske meninger og holdninger med vekt på økonomisk-administrativ utdanning.

Students On The Run

Kvalitet i høyere utdanning

I dag finnes det ingen objektive målingsparametere på kvalitet. I definisjonen av kvalitet vil Econa derfor ta utgangspunkt i NIFU sine kvalitetskriterier for høyere utdanning. Elementene som legges vekt på innen dette begrepet er at utdanningen har samfunnsøkonomisk relevans, har en bestemt standard på sine innføringskurs, samt at det drives på en kostnadseffektiv måte. God pedagogisk formidlingsevne blant foreleserne er en forutsetning for god studiekvalitet. Kvalitet i utdanningen innebærer også studentenes evne til å tilfredsstille krav og forventninger.

Inntakskvalitet

Econa mener at det er for mange masterprofiler i Norge som ikke nødvendigvis sikrer kvalitet. En effektiv sentralisering vil gi en heving i kvaliteten i utdanningen, da det muliggjør større og bedre samlokalisering av fagmiljøer. Econa mener kravene til studentenes forkunnskaperog ansvar knyttet til studieplass må bli tydeligere. Det er viktig for å øke prestasjonskulturen i utdanningssystemet og bygge fremragende miljøer. For å sikre høy kvalitet må studentene ha nødvendige forkunnskaper. Derfor mener Econa at det skal være et minimumsnivå på matematikk.

Eksamen

I dag er det en stor andel studenter som velger å ta kontinuasjonseksamen, i tillegg til at det eksisterer vesentlige forskjeller på konteregelverket ved de ulike studiestedene. Econa mener at muligheten for såkalt kontinuasjonseksamen bør begrenses. Dette vil sikre at studentene får incentivet til å stille mer forberedt til eksamen. Samtidig er det behov for å samordne konteregelverket ved de ulike lærestedene, slik at det bli mest mulig likt. Dette vil forhindre eventuelle konkurransefortrinn studentene oppnår ved å gå på skoler med fordelaktige ordninger for kontinuasjonseksamen. Videre vil dette sikre likhet og en mer rettferdig vurdering av studentenes prestasjoner.

Lik karakterpraksis

Econa mener norske læresteder skal ha lik karakterpraksis. Dette er viktig for tilliten til sektoren. En A skal være en A uansett hvilken institusjon man har gått på. Et virkemiddel er å innføre nasjonale deleksamener på utvalgte innføringsfag på bachelornivå med sentral blindsensur. Det ble innført en pilot på eksamen i årsregnskap på bachelor i regnskap og revisjon i 2015 med videreføring våren 2015. Dersom man etter dette er tilfreds med erfaringer man har gjort, er Econa positive til å utvide til andre fag på bachelor i økonomi og administrasjon. På masternivå bør det ikke avholdes nasjonale eksamener.

Akkrediteringer

Det er en målsetning for Econa at alle norske læresteder som tilbyr økonomisk-administrativ utdanning på masternivå på sikt har minst én av de tre største internasjonale akkrediteringene (EQUIS, AACSB, AMBA), eller subsidiært programakkrediteringen EPAS. Per i dag har NHH EQUIS, mens BI har den såkalte «Triple crown», dvs. (EQUIS, AACSB, AMBA), og Econa mener at dette er for få. Handelshøyskolene i Norge skal kunne vise til høye akademiske prestasjoner og ha et godt samarbeid med næringslivet og den offentlige sektor. Vi ønsker at flere Norske skoler skal markedsføre seg mer internasjonalt for å bygge en merkevare. Econa vil derfor oppfordre alle utdanningsinstitusjoner til å søke om internasjonale akkrediteringen, da det har relevans både for kvalitet og internasjonalisering.

En grunn til at så få program ved norske handelshøyskoler er akkreditert internasjonalt, er at NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) er delegert tilsyn og akkreditering av utdanningsprogram som fokuserer mer på de “ytre rammebetingelsene”, slik som system og prosess. De faglige ressursfaktorene som undervisnings-, lærings- og vurderingsprosessen synliggjøres stort sett ikke.

Undervisningskvalitet

Det er nødvendig med gode forelesere for å holde kvaliteten på studiestedet oppe og motivere studenter. For å sikre kvalitetsbevisste forelesere, krever Econa at forelesere holder seg oppdatert på ny teori og teknologi. Dette kan sikres ved hjelp av veiledning og coaching på nasjonalt plan. Da vil undervisningene bli mest mulig identisk på alle studiestedene som igjen vil sikre kvalitet og rettferdighet. Det bør tilrettelegges mer pedagogisk kvalitet i undervisningen, med særlig vekt på formidlingsevne og undervisningsopplegg. Econa mener den pedagogiske kvaliteten kan sikres ved at forelesere får intensiv coaching og/eller kursing på årlige seminarer, hvor de i tillegg kan utveksle personlige erfaringer.

Econa vil understreke viktigheten av selvstendig tenking som er et viktig aspekt ved kvalitetsbegrepet. Econa oppfordrer forelesere til å fremme kritiske tanker til etablert økonomisk teori i undervisningen. Det bør være foreleserens oppgave å gi studentene mulighet til å reflektere rundt økonomisk teori.

Econa-studentene vil:

 • Det må stilles et minimumskrav til alle utdanningssteder. Der hvor kvalitetsmålinger viser at disse minimumskravene ikke blir nådd, vil få påfølgende konsekvenser. Minimumskravene omfatter følgende tre parametre: frafallprosent, oppmøteprosent på eksamen, og maksimum tid for å fullføre studiet. Ved mislighold over tre år, vil studieretningen i ytterste konsekvens bli avviklet.
 • At kvalitetsbegrepet skal bli tydeligere, og at det jobbes for å fastsette en klar enighet rundt definisjonen av begrepet fra offentlige instanser
 • At definisjonen av kvalitet skal måles langs flere dimensjoner, og ikke kun innrette seg mot institusjonsrangeringer
 • At det bør stilles et minimumskrav på minst 10 stk. som blir tatt opp per program per årskull på masterprofilene. Det bør være gitt en periode på over tre år, slik at et ny oppstartet studieprogram kan etablere seg før minimumskrav stilles. Det skal stilles minimumskrav om antall studenter som blir tatt opp per program per årskull på masterprofilene basert på hvor mange studenter man trenger for at masterprogrammet skal gjennomføres med høy kvalitet
 • At det skal innføres et nasjonalt minimumskrav på karaktersnitt C fra Bachelor for inntak til masterstudium for å sikre kvaliteten på kandidatene.
 • At det skal være nasjonal sensur (eksamener) og sensurveiledning i de grunnleggende innføringsfagene slik at alle vurderes likt og fremmer bedre evalueringer av studenter på tvers av studiesteder
 • At det skal være et krav i all høyere økonomiutdannelse at studentene går på et forberedende kurs i matematikk tilsvarende R1/S1 og S2 fra videregående, eller at det allerede er innfridde krav fra videregående.
 • At alle skoler skal tilby forberedende kurs i matematikk.
 • Kreve at det kun skal være ett forsøk på å konte en eksamen i et allerede bestått fag, der den beste karakteren vil stå. Ved stryk, skal studenten fremdeles ha to muligheter til å konte. Konteeksamen skal legges utenom ordinær eksamenstid
 • At utdanningsinstitusjonene skal bidra til god tilrettelegging for ekstern kursing for veiledere og rådgivere
 • Anbefale at større institusjoner følger EQUIS, og de mindre følger EPAS da sist nevnte er beregnet for å evaluere kvaliteten på programnivået ved institusjonene.
 • At NOKUT skal skifte fokus til resultat og kvalitet i utdanningen som avgjørende faktorer i akkrediteringen.
 • Econa mener at det vil bli bedre kvalitet ved at studiestedene digitaliserer forelesningene, slik at det blir frigjort ressurser som skal brukes på gruppeundervisning og oppgaveseminarer
 • At næringslivet skal være med å vurdere hva som skal anses som elitestudier

Kvalitet i grunnskoleopplæring

Econa-studentene mener at den grunnleggende økonomiske forståelsen blant elever på videregående og ungdomsskole generelt er for lav, og at det i et samfunnsperspektiv er viktig å heve denne. Dette gjelder spesielt innen personlig økonomi – for å hindre at den enkelte havner i økonomisk uføre – men også en minimumskompetanse innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi er nødvendig for å kunne fungere i et stadig mer komplekst samfunn. Skolen må ta et større ansvar for å heve elevenes økonomi kompetanse.

Pensum og læreplan

Econa mener at læreplanen i grunnskoleopplæringen må ha tydeligere og mer utfyllende mål i generell opplæring om økonomi. Det skal stilles krav til at lærere og pensumet er oppdatert på utviklingen i samfunnet. Det å bruke dagsaktuelle saker i opplæringen

vil stimulere til kritisk tenking og åpne for mer diskusjon.

Økonomisk forståelse

For å øke forståelse for økonomi og økonomiske utfordringer bør det fokuseres på praktisk anvendelse. Dette bør være i form av for eksempel problem-løsningsoppgaver, caseløsning og stiftelser av egne elevbedrifter.

Rådgivning

Econa mener at det må stilles høyere krav til kvaliteten på karriererådgiving i grunnopplæring. Rådgivere må være oppdaterte på hvilke muligheter elevene har i fremtiden og skal kunne formidle denne informasjonen godt. For å kunne dekke alle aktuelle saker mener Econa at rådgivere skal spesialisere seg innenfor ulike fagområder.

Econa-studentene vil:

 • Kreve at privatøkonomi innlegges som en større del i utdanningsplanen for samfunnsfag på ungdomsskole og videregående.
 • Oppfordre til standardisering av økonomifagene i linjen språk, samfunnsfag og økonomi med fokus på introduksjon av økonomistyring og generell økonomisk forståelse
 • Oppfordre flere videregående skoler til å tilby økonomiske valgfag på både studie spesialiserende- og yrkesfaglige linjer.
 • Lærere skal ha kontinuerlig kursing for å holde seg oppdaterte og kunne formidle dagsaktuelle saker på en god og lærerik måte.
 • Oppfordre til praktisk problemstillings-løsning av økonomiske oppgaver som del av opplæringen.
 • Oppfordre til at skolene legger til rette for et entreprenørskapsfag hvor elevene starter skolebedrifter. Dette gjelder både ungdomsskole og samtlige retninger på videregående opplæring.
 • Oppfordre skolene til et større samarbeid med relevante ikke-kommersielle krefter fra næringslivet for å øke interessen og motivasjonen for samfunnsengasjement. (økonomiglede)
 • Kreve en regelmessig kursing samt spesialisering av rådgivere for å forbedre kvaliteten.

Studentvelferd

Studentvelferd er viktig for gjennomføring og læringsutbytte, og for de fleste studenter like viktig som kvalitet på undervisningen. Velferdstilbudet skal bidra til trivsel og legge til rette for at studentene skal kunne konsentrere seg om studiene og ha muligheten til å fullføre på normert tid. Viktige aspekter ved trivsel er boligtilbud, statlige velferdstilbud og studentforeningsarbeid ved skoler knyttet til faglige, kulturelle og sosiale interesser, samt næringsliv.

Studentboliger

Enkelte deler av landet har utfordringer knyttet til utbygging og prisnivå på studentboliger. For de fleste studenter er husleien den største utgiftsposten, særlig gjelder dette for studenter bosatt i de store byene. Mangel på boliger presser prisene opp. Dette har gitt en direkte effekt på studentenes velferdsnivå og studiekvaliteten.

Studentsamskipnadene i hele landet skal ha et godt utvalg på boliger og holde prisene på et stabilt nivå. De skal ikke være med å presse prisene i boligmarkedet opp.

Veiledningstjeneste

Veiledningstjenesten ved utdanningsinstitusjonene fremstår i dag som fragmentert og ulik. Det er derfor behov for å ruste opp karriereveiledningstjenesten ved mange av lærestedene, for å gi studentene god innsikt i karrieremuligheter.

Samarbeid med næringsliv

Alle læresteder bør sette studentene i kontakt med arbeidslivet, da et tett samarbeid mellom institutt og næringsliv vil gi en ressurs til det lokale næringsliv. Dette skaper en forbedret rekrutteringsplass for næringslivet, og studenter får mulighet til å bruke sin utdannelse. På sikt mener Econa at dette vil hjelpe begge parter, da man har større mulighet til forskning innen næringsliv og motiverte studenter som ønsker å få bruke sin utdannelse.

Helsetilbud

Helsetilbudet er veldig varierende innad i landet. Econa mener at det er viktig at studenter ivaretar en god helse. For å sikre dette ønsker vi at det skal tilbys god kvalitetsmessige helsetilbud, og at de lokale gruppene skal tilby aktivitetsmangfold gjennom sine arrangementer.

Økonomisk velferd

Vi ser at arbeidsgiverne etterspør kandidater som klarer å kombinere studier og jobb, og at relevant deltidsjobb bidrar til å øke læringsutbyttet i studiene. Heltidsstudenten er derfor ikke nødvendigvis idealet. Econa mener likevel at studiestøtten skal være på et nivå hvor det er mulig å være heltidsstudent. Det er viktig at studenten klarer å kombinere jobb og studie, og ikke faller utenfor den normerte tiden. Hvor grensen går, er relativt til den enkelte.

Dagens inntekts- og formuesgrense setter en stopper for flinke studenter som ønsker å kombinere studier og jobb. Inntekts- og formuesgrensen ved tildeling av studielån bør fjernes hvis man fullfører på normert tid og med riktig antall studiepoeng, for å hindre denne begrensingen.

Econa-studentene vil:

 • Econa mener i likhet med NSO at det bør bygges minst 3000 studentboliger årlig frem til målet om 20 prosent dekning er nådd. De store byene bør prioriteres da det er her behovet er størst
 • Kreve gode veiledere innen karriere- og utvekslingstjenestene.
 • Oppfordre til et tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.
 • Oppfordre til økt tilbud om deltids-internship og at disse skal ha en nytteverdi for studenten.
 • Oppfordre til at internshipstillinger skal ha krav om arbeidsgodtgjørelse.
 • Kreve gode kvalitetstilbud til helsetjenester ved utdanningsinstitusjonen.
 • Oppfordre til mangfold i aktivitetstilbudene ved de ulike utdanningsinstitusjonene.
 • Kreve at studiestøttens grunnbeløp følger inflasjonsmålet og indeksreguleres jevnlig. Renten bør til enhver tid være blant topp 3 på Finansportalen.
 • Kreve at inntektsgrensen økes.
 • Kreve at formuesgrensen økes.
 • Kreve at aldersdiskrimineringen fjernes på studentrabatter for fulltidsstudenter

Internasjonalisering

Studiekvalitet ved utenlandske studieoppholdet er av stor betydning for studentenes økonomiske kompetanse, og gir mulighet for økt utvikling erfaringsmessig. Det faglige utbyttet henger naturlig sammen med kvaliteten og den personlige utviklingen ved utenlandsoppholdet. I tillegg til personlig erfaring gir det store samfunnsøkonomiske gevinster at studenter tar utdanning i utlandet. Det gir ny kunnskap, idéer og innsikt i nye kulturer som vil bidra til en bedre akademisk forståelse. Den nye kunnskapen du tar med deg kan gi deg et fortrinn senere i livet. Econa vil motivere til utenlandsstudier ved å kjempe for større stipendandel til skolepenger. Dette vil forhindre eventuelle konkurransefortrinn studentene oppnår ved å gå på skoler med fordelaktige kontinuasjonseksamen ordninger. Videre vil dette sikre likhet og en mer rettferdig vurdering av studentenes prestasjoner

Del- og helgradsstudier

I henhold til Kvalitetsreformen (2003) skulle alle studenter tilbys delstudier i utlandet. Utdanning i utlandet skal kvalitetsmessig tilsvare, uten nødvendigvis være identisk med, den norske for å gi grunnlag for godkjenning i Norge. Det er derfor viktig at et utvekslingsopphold er godt integrert i studieprogrammene. Det innebærer å sikre indre faglig sammenheng og at de fagansvarlige involverer seg i godkjenning og kvalitetssikring av delstudiet. For å hente ut potensialet av et utenlandsopphold, må det sikres at studentene får et faglig påfyll, og at dette innpasses i det videre studieforløpet når de kommer hjem. Det er også viktig at studentene er klar over hvilke krav til fagkombinasjoner som foreligger.

Stipendordninger

Econa mener at for å hindre for stor usikkerhet blant utenlandsstudenter må hele studiestøtten valutajusteres ved svingninger i kronekursen, ikke bare skolepenger og tilleggsstipendet som i dag. Studiestøtten bør også justeres i henhold til antall studiepoeng som avlegges. Det er staten, og ikke studentene, som skal bære den største risikoen ved valutasvingninger. Econa mener at en økning i stipendandelen av skolepengestøtten vil gjøre utenlandsstudentenes studiestøtte mindre eksponert for valutasvingninger.

Flere dobbeltgrader

En dobbeltgrad vil ytterligere styrke mulighetene for studenter til å få seg en internasjonal utdannelse. Det vil også innebære at flere skoler i Norge vil heve seg på en stadig mer internasjonal konkurransearena. Econa studentene vil oppfordre flere utdanningsinstitusjoner til å inngå avtale om dobbelgrad

Econa-studentene vil:

 • At det skal tilrettelegges tilstrekkelig for norske studenter som vil ta hele eller deler av utdannelsen sin i utlandet.
 • Kreve at utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for å kvalitetssikre det faglige nivået på det enkelte individ før, under og etter utveksling, slik at fagene har relevans for videre utdanningsløp.
 • At det skal opplyses om NRØA sine krav til fagkombinasjoner til en rekke mastere innenfor økonomisk administrative fag i Norge.
 • At norske studenter skal ha like betingelser som EU-studenter når det kommer til studier i utlandet.
 • Tilleggsstipendordningen skal fordeles etter Kunnskapsdepartementet. og Senter for internasjonalisering av utdanning sine betingelser og akkreditering.
 • At hele studiestøtten blir justert etter gjeldene valutakurser ved utbetalingstidspunkt
 • Informere om fordelene ved å tilby dobbeltgrader, og oppfordre utdanningsinstitusjonene til å inngå avtaler med å tilby dobbeltgrad.
 • At inntakskontoret ved det enkelte lærested skal utvise en større forståelse for den kompetanse studenter med bakgrunn fra utenlandske læresteder innehar.

Forskning og utvikling

En god forskningsbasert undervisning er avgjørende for kvaliteten på undervisningen, og for å inspirere flere studenter til å velge en karriere innenfor forskning. Studentene skal, hvis de ønsker det, kunne delta i relevante forskningsprosjekt ved utdanningsinstitusjonen, og inkluderes i et forskningsmiljø.

Doktorgrad er forbundet med en rekke usikkerhetsmomenter. Kostnaden ved en doktorgrad er den inntekten du alternativt kunne mottatt ved å gå rett ut i jobb, og for høyt lønnede grupper er denne høy. Før var det slik at det å være forsker ga helt unike muligheter. Lønn, arbeidsvilkår og arbeidsoppgaver må derfor være konkurransedyktige.

Mange av disse studietilbudene er forholdsvis små og forskningsaktiviteten begrenset. Econa mener at all norsk økonomisk-administrativ utdanning skal holde et høyt internasjonalt nivå, og særlig på masternivå. En god forskningsbasert utdanning forutsetter høy forskningsaktivitet og en viss størrelse på fagmiljøet. Strukturreformen har til formål å skape robuste fagmiljøer. Econa vil følge reformarbeidet tett for å sikre at det faktisk leder til det ønskede resultatet om færre men større fagmiljøer.

Econa ønske færre og større fagmiljøer for å sikre kvalitet på forskningen. Man bør styre forskningsmidler, spisse forskning og prioritere fagmiljøet sterkeste profil.

Econa-studentene vil:

 • Oppfordre å legge til rette for flere stipendiatstillinger med tilstrekkelig driftsmidler og tilgang på god veiledning.
 • Kreves at hovedveileder for doktorgradskandidater selv er aktiv forsker.
 • At det skal innføres flere post-doc stillinger i universitets- og høgskolesektoren, slik at kompetansen beholdes i systemet.
 • Andelen midlertidige stillinger i akademia må reduseres.
 • Forskerkarrierer innenfor universitets- og høgskolesektoren må gjøres mer attraktiv gjennom bl.a. høyere lønninger slik at utdanningssektoren kan konkurrere med det private næringslivet.
 • Det må arbeides for flere utenlandske studenter skal avlegge doktorgrad i Norge.
 • Det må legges til rette for at flere utenlandske stipendiater velger å arbeide i Norge etter endt doktorgrad.
 • Det må gjennom incentivordninger bli konkurransedyktig å velge en karriere innenfor entreprenørskap i akademia, blant unge masterstudenter innen økonomisk-administrative fag.
 • Forskningsrådet må gjennom utviding og styrking av Skattefunnordningen stimulere til mer forskning og utvikling i næringslivet.
 • Mobilitet over sektorgrenser og internasjonalt forskningssamarbeid bør være en naturlig del av en forskerkarriere.

Etikk og bærekraft

Econas visjon er å skape bedre beslutninger. Hver dag. Visjonen skal være organisasjonens drivkraft og inspirasjonskilde og bidra til fellesskap og tilhørighet for deg som medlem. Verdiene for organisasjonen er kompetent, nyttig, modig og engasjert. Verdiene skal veilede deg i hvordan du skal forholde deg i en rekke situasjoner og være en standard for organisasjonens praksis. Verdiene skal vise vei og virke motiverende. Econas visjon og verdier skal bidra til at du gjør etiske refleksjoner rundt beslutningsprosesser som om handler organisasjonen, studiehverdagen og samfunnet for øvrig.

Etisk refleksjon

I vårt samfunn har vi mange lover og forskrifter som lovfester etiske regler og normer. Vi må alle forholde oss til disse. Som Econa-medlem må du kunne ta beslutninger som du står for, både som student og yrkesutøver. Disse må igjen tåle etisk refleksjon fra både deg selv og offentligheten. På studentnivå ser Econa en skeiv undervisningspraksis ved etikkundervisning, dette hemmer grunnlaget for studentene til å reflektere i situasjoner med etisk vanskelige problemer.

Studentene skal raskt få en innføring i moderne vitenskapelig metode i begynnelsen av studiet, og en kritisk og reflektert holdning til faget må vektlegges. Det må settes fokus på etikk i utdanningen. I utdanningen og ikke minst arbeidslivet blir man stadig stilt ovenfor etiske dilemmaer og problemstillinger. Det er derfor viktig at studiene forbereder studentene på typiske problemstillinger som de kan bli stilt ovenfor og bidra til økt etisk refleksjon.

Econa mener at etikk burde være en viktig del av økonomiutdannelsen. Vi ser i dag at studiestedene vektlegger dette ulikt, og Econa ønsker lik praksis på området. Dette vil sikre at alle studentene har et godt grunnlag til å gjøre vurderinger rundt vanskelige etiske problemstillinger

I dag har vi ikke en klar definisjon på bærekraft, og vi i Econa vil dermed legge til grunn Brundtlandskommisjonens definisjon, der vi har en utvikling som dekker dagens behov uten å gjør skade for neste generasjoners muligheter.

Econa-studentene vil:

 • l de fagene det er hensiktsmessig kreve digitalisering av innleveringer og eksamener på alle nivåer
 • Oppfordre til en styrket etikkdel i metode og andre relevante fag i høyere utdanning, med mer fokus på praktisk etikk enn etisk teori, gjennom bruk av dagsaktuelle caseoppgaver i undervisningen med etiske og bærekraftige dilemmaer
 • Oppfordre til stimulerende incentiver for ENØK-investeringer i næringslivet.
 • Jobbe for kostnadseffektivisering av fornybar energi for å skape en lettere overgang til dette i bedrifter og i samfunnet for å stimulere til økte investeringer og bruk av dette
 • Oppfordre til økt fokus på samfunnsansvar
 • Vil bruke kompetanse til å løse dagsaktuelle samfunnsproblemer. Dette gjør vi gjennom økonomiske løsninger som bidrar til å kombinere bærekraft, vekst og velferd
 • Oppfordre til sosialt entreprenørskap i relevante fag
 • Stille oss bak krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven