Studiebarometeret 2014: Studentene etterlyser mer oppfølging

Econa har sammenstilt og analysert resultatene innen økadm-fagene på NOKUTs studiebarometer for å se om det er problemområder som peker seg ut.

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som utføres av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen ble sendt ut første gang i oktober 2013, og resultatene ble i februar 2014 publisert på nettportalen Studiebarometeret.no. Studiebarometeret.no skal gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet på studieprogrammer som tilbys av norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Resultatene er relativt like for bachelorstudentene og masterstudentene. Det som går igjen er misnøye når det gjelder tilbakemeldinger og oppfølging fra skolens side. Både bachelor- og masterstudentene er gjennomgående lite fornøyde med «kvaliteten på tilbakemeldingene på eget arbeid» og «den individuelle oppfølgingen av studentene». Dette er bekymringsfullt, men ikke overraskende. Dette bekreftes også i Econas studentundersøkelse.

I sammenheng med dette ser vi også at ingen studenter ved noen læresteder i snitt mener at omfanget av organiserte læringsaktiviteter er for stort. Antakelig er dette et tegn på at det bør være mer av dette. I følge NOKUT er det de studiene med mest organiserte læringsaktiviteter hvor også studentene studerer mest totalt sett. Det er derfor grunn til å anta at ved å øke andre former for organisert læringsaktivitet enn forelesninger, vil en kunne heve studentenes totale studieinnsats. Dette vil sannsynligvis også bidra til bedre tilbakemelding og oppfølging av studentene, som de var så misfornøyde med.

Dette er imidlertid et budsjettspørsmål, og et spørsmål som dukker opp er om lærestedene tjener penger på økadm-studentene. Ellers sagt på en annen måte; er det slik at økadm-fagene er med å subsidiere andre mindre lønnsomme studier ved lærestedene? Norsk Studentorganisasjon påstår det, og hvis dette stemmer er dette noe vi må gripe fatt i. Det er ikke «fair» mot økadm-studentene at de skal lide under mangelfull oppfølging fordi institusjonene skal finansiere andre mer kostnadskrevende studier. Dette må derfor undersøkes nærmere.

Studentene bruker lite tid på studier, men her er det store variasjoner mellom institusjonene. Hva dette skyldes gir ikke undersøkelsen noe svar på, men NOKUT har antydet at institusjonene ikke stiller høye nok krav. Det er en rimelig antakelse, men også svært betenkelig fordi det vil gi store forskjeller i kompetansen til kandidatene når de skal ut i arbeidslivet.

Fra SØF-rapporten som kom ut høsten 2013 vet vi også at det kan virke å være store forskjeller i karaktergivingen, og at de store skolene er strengere enn de mindre skolene. Når studentene fra de mindre institusjonene også bruker vesentlig mindre tid på studiene gir dette en dobbel effekt. De kommer inn med gjennomgående svakere karakterer fra videregående skole og bruker mindre tid på studiene gjennom studieløpet. Dette vil bidra til å forsterke forskjellene og kompetansen kandidatene kommer ut med. Arbeidsgiverne vil merke dette og det vil få betydning for karriere- og lønnsutviklingen for disse kandidatene.

Et mulig virkemiddel for å bøte på dette er nasjonale eksamener i utvalgte basisfag på bachelornivå, som Econa har tatt til orde for tidligere. Ellers må Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) og institusjonene jobbe for at det blir stilt høye krav til alle, og at karakterene gjenspeiler arbeidsinnsatsen. Dersom man kan få gode karakterer med lav arbeidsinnsats, kan dette påvirke arbeidsinnsatsen til studentene i negativ retning.

Siden det både er slik at økadm.studentene etterlyser mer tilbakemelding, mer oppfølging og mer organiserte studieaktiviteter og at studenter med høy andel organiserte studieaktiviteter studerer mer, bør lærestedene  øke omfanget av organiserte studieaktiviteter utover tradisjonelle forelesninger. Dette kan være i form av seminar, gruppe uten lærer, prosjektarbeid, feltarbeid, case/simuleringer/rollespill, praksisperioder etc. Mer organiserte studieaktiviteter vil bidra til at studentene bruker mer tid på studiene, og fra vår egen studentundersøkelse vet vi at desto mer tid studentene bruker på studiene jo mer fornøyde er de.

 

Joakim Østbye, fagsjef i Econa