Styrking av varslingsreglene

Undersøkelser viser at det kun varsles om halvparten av kritikkverdige forhold i norske virksomheter, og at årsaken til at flere ikke varsler er at arbeidstakerne er redd for belastningene ved å varsle. Dette viser at det er et klart behov for å styrke varslervernet.

Derfor har nå Stortinget vedtatt endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven, for å styrke vernet for varslere. Econa støtter disse endringene.

Det pågår også et utvalgsarbeid for å vurdere behovet for ytterligere endringer. Vi følger med, og ser frem til resultatet av dette arbeidet.

Reglene om varsling er nå blitt samlet i et eget kapittel i arbeidsmiljøloven. Dette gjør det enklere å finne frem til reglene, og å få en god oversikt. Det er også vedtatt at alle virksomheter med minst 5 ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Dette er viktig. Undersøkelser viser at i virksomheter som har slike varslingsrutiner er det lavere terskel for å varsle enn i de virksomheter som ikke har slike rutiner.

Departementet foreslo at grensen skulle settes ved virksomheter med 10 arbeidstakere. Econa og Akademikerne gikk inn for at grensen skulle settes ved 5 ansatte, slik det nå er vedtatt. Det er svært mange virksomheter med få ansatte i Norge, så en grense på 10 arbeidstakere ville ha utelatt mange virksomheter. 132.000 norske virksomheter har mellom 1 og 9 ansatte.

Det er også vedtatt at varslingsrutinene uttrykkelig skal oppfordre til å varsle om kritikkverdige forhold. En slik oppfordring vil kunne bidra til å styrke ytringskulturen, noe som er en forutsetning for at det skal være en godt klima for å kunne varsle om kritikkverdige forhold på en arbeidsplass.