Systemisk kriseledelse

Denne artikkelen retter et kritisk søkelys mot risikostyring (RM) og krisehåndtering (CM) og sammenlikner og kontrasterer disse to metodene.

516320990

Formålet med risikostyring er å tallfeste forventet skade som følge av ulike risikoer. For å kunne gjøre dette multipliserer man i risikostyring sannsynligheten for at en bestemt risiko skal finne sted, med konsekvensene målt i kroner og øre, (person)skade og så videre, for slik å finne frem til forventet skade. Deretter rangeres ulike risikoer ut fra forventet skadeomfang, og skader som ligger under en viss grense i målt omfang, telles ikke med. I risikostyring vil man dermed generelt ikke ta hensyn til katastrofer som 11. september, som skårer ekstremt lavt på sannsynlighet, men høyt på konsekvens.

Les hele artikkelen i Magma #4-16.