Tariffoppgjøret 2014

Natt til 1. mai ble det klart at det blir mekling i lønnsoppgjøret i kommunesektoren, Oslo kommune og i staten. Meklingen er i gang, og partene har frist til midnatt 25. mai for å bli enige om en løsning. Dersom partene ikke blir enige, vil det kunne bli streik fra og med mandag 26. mai.

I kommunesektoren har KS lagt frem et tilbud som partene, herunder Akademikerne, opplever som for dårlig økonomisk sett. Akademikerne ønsker en større satsing på lektorene, i tillegg til en endring i tariffavtalen slik at lektorene kan få sin lønn fastsatt lokalt i likhet med de øvrige medlemmene av Akademikernes foreninger.

I Oslo kommune og i stat la ikke arbeidsgiver frem et reelt økonomisk tilbud, og forhandlingene ble derfor avsluttet for alle parter. Akademikerne var innstilt på videre forhandlinger i statlig sektor, men da de øvrige tre hovedsammenslutningene (LO, Unio og YS) brøt forhandlingene, valgte staten å ikke forhandle videre med Akademikerne. Alle parter havner derfor i tvungen mekling.

I begge disse sektorene (Oslo kommune og stat), ønsker Akademikerne et endret lønnssystem slik at de ansattes lønn kun forhandles lokalt i den enkelte virksomhet/ enhet og ikke fastsettes ved sentrale forhandlinger.

For øvrig er lønnsoppgjørene i gang også i Helse-sektoren og i Spekter for øvrig. I disse sektorene kan man ikke si noe sikkert om faren for streik før i midten av mai.

Følg med på tariffoppgjørene på våre hjemmesider