Tillitsvalgtes rolle

Econas tillitsvalgte jobber for å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål som angår lønns- og arbeidsvilkår i virksomheten. De er viktige ressurser både for medlemmene på arbeidsplassen og for Econa som organisasjon.

Tillitsvalgtes rolle

Den tillitsvalgtes rolle og oppgaver er ofte nærmere regulert i avtaleverket virksomheten er omfattet av, og vil derfor variere noe fra sektor til sektor. De ulike tariffavtalene Econa har innen ulike sektorer som stat, kommune og Spekter kan du lese mer om her

Tillitsvalgtes oppgaver kan omfatte:

  • Lokale lønnsforhandlinger
  • Representasjon i virksomhetens medbestemmelsesfora 
  • Bidrag til utarbeidelse og vedlikehold av lokal lønns- og personalpolitikk
  • Deltakelse i ansettelsesprosesser
  • Rådgivning og bistand til medlemmer ved problemer i arbeidsforholdet
  • Medbestemmelse i omstillings- og omorganiseringsprosesser
  • Utarbeidelse av virksomhetsplaner og opplæringsplaner
  • Representasjon i ulike prosjekter eller utvalg som AMU og AKAN

I en del virksomheter er det etablert lokale Akademikersamarbeid, dvs at de tillitsvalgte samarbeider med andre arbeidstakerorganisasjoner i hovedsammenslutningen Akademikerne og opptrer som hovedsammenslutning også lokalt. Retningslinjer for lokalt akademikersamarbeid finnes på Akademikernes nettsider.