Toppskatten er egentlig en akademikerskatt

Statsbudsjettet legger ikke opp til at alle de som betaler toppskatt i år, også må betale dette neste år. Siviløkonomene foreslår å døpe om toppskatten til akademikerskatten.

Regjeringen går i sitt forslag til statsbudsjett for 2011 inn for å heve innslagspunktet for toppskatt med 3,25 prosent, fra dagens 456 400 kroner til 471 200 kroner neste år. I 2009 lå gjennomsnittslønnen for en siviløkonom i privat sektor på 698 500 kroner. I offentlig sektor var tilsvarende gjennomsnittslønn 544 500 kroner. Tall fra Siviløkonomene viser at det tar knappe tre til syv år fra en siviløkonom er nyutdannet og til vedkommende blir belastet med toppskatt avhengig av om personen jobber innenfor privat eller offentlig sektor.

- Toppskatten kan like gjerne kalles ”akademikerskatten” ved at den rammer så godt som alle med lang utdanning.

Siviløkonomene ønsker ikke fjerne toppskatten, men minner om at den lave justeringen av innslagspunktet vil medføre at tallet på toppskatteytere sannsynligvis vil øke i 2011. Tallet på antall toppskatteytere er i 2010 anslått til 880 000.

- For siviløkonomer og andre med høyere utdanning reduseres gevinsten ved å arbeide når skattetrykket på inntekt tiltar. Ideelt sett burde derfor innslagspunktet for denne skatten økes slik at den i mindre grad rammet personer med middels inntekter. Samfunnet etterspør i økende grad personer med høyere utdanning, og skattesystemet må således også motivere til dette.

 Anita Roarsen

Administrerende direktør i Siviløkonomene