Unge økonomer sparer til pensjon

Unge økonomer er flinkere til å spare til egen pensjon enn andre unge, ifølge Econas samfunnsbarometer. Mens en av fire økonomer under 30 år sparer til egen pensjon er det kun 14 % av de unge forøvrig som gjør dette.


bolstad_liteTallene er hentet fra Econas samfunnsbarometer, der 2.160 medlemmer og 2.098 fra øvrig befolkning har svart.   

- Det er åpenbart at mange unge er seg bevisst at det kommer til å bli færre arbeidstakere bak hver pensjonist i fremtiden. Dagens unge må bære en vesentlig byrde med å betale for eldrebølgen, og flere burde begynne å spare til egen pensjon allerede i ungdomstiden, sier administrerende direktør Tom Bolstad i Econa (bilde). Totalt sett er det fire av ti som sparer til egen pensjon utover det som arbeidsgiver setter av. Det er også noen flere menn enn kvinner som setter av penger til pensjon.

Sparevilligheten er også forskjellig avhengig av om man jobber i privat eller offentlig sektor. I privat sektor er det 46% som sparer til egen pensjon, mens innenfor stat og kommune er det henholdsvis 34% og 31% som gjør det samme. Det at færre i offentlig sektor sparer kan skyldes at det offentlige vanligvis oppfattes slik at det her er bedre pensjonsbetingelser enn i private virksomheter.  

De som sparer til egen pensjon sparer i overkant av 2000 kr i måneden.
Det er ingen tvil om at det er ønsket om en god alderdom som gjør at man setter av penger til pensjon. Tre av fire svarer at de sparer for å opprettholde levestandard når de blir gamle. Litt under halvparten sier de er usikre på hva Folketrygden/tjenestepensjonen vil utgjøre når de blir pensjonister.

Det er også stor usikkerhet rundt hvilke pensjonsordninger man har i jobben. 27% er usikre på hvilken pensjonsordning arbeidsgiver har. Samtidig svarer halvparten at de har innskuddsbasert pensjonsordning mens 17% har ytelsesbasert pensjonsordning. 

Pensjon er et vanskelig tema, samtidig som flere blir klar over hvor viktig det er å ha gode pensjonsordninger både i jobben og privat. 

- Flere burde la seg inspirere av de unge økonomene. Da er man ett skritt nærmere det gode liv som pensjonist, råder Bolstad.

Les også ” Sparer pensjon 40 år fremover” fra Dagens Næringsliv 25 mai, http://www.dn.no/talent/article2404346.ece
Om undersøkelsen: Econas samfunnsbarometer ble foretatt av Synovate, februar 2012.

Tall fra undersøkelsen om pensjon

For ytterligere informasjon: Gry Ljøterud, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 90588817, gry@econa.no