Urimelig med et helt års karantene

Arbeidsministeren har varslet at det kommer en lovproposisjon til høsten om konkurranseklausuler. Econa ser frem til at det kommer en lovregulering her – vi har ventet i 3 år siden siste høring om dette spørsmålet. Dagens lovbestemmelse er svært skjønnsmessig og med liten grad av forutberegnelighet.

Spørsmålet er egentlig ganske enkelt: Skal arbeidsgiver kunne sette begrensninger for hvor du kan jobbe etter arbeidsforholdets opphør? Skal din nåværende arbeidsgiver kunne ha noen innflytelse på hvem din neste arbeidsgiver skal være, eller rettere sagt ikke skal være?

Arbeidsgiver har ingen berettiget interesse i å beskytte seg mot konkurranse fra tidligere ansatte kun fordi de har vært ansatt i virksomheten. Det kan ikke – og skal ikke - være slik at man ikke skal kunne bruke sin generelle erfaring i en ny jobb hos en annen arbeidsgiver, selv om denne konkurrerer med tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil derimot kunne ha behov for et slikt vern dersom arbeidstaker har ervervet seg spesifikk, fortrolig kunnskap i stillingen – og som kan brukes i konkurranse mot arbeidsgiveren.

Fortrolig informasjon som kan brukes i konkurransen vil bli utdatert. Spørsmålet er da hvor lenge det er et berettiget behov for å verne seg mot konkurranse fra tidligere ansatte.

Arbeidsministeren har varslet at karantenetiden vil bli begrenset til maksimalt ett år. Dette er lenge. Hvor mye av den informasjonen du sitter på i dag vil være noe du kan bruke i konkurranse mot virksomheten om ett år?  Det er vanskelig å se at det er et berettiget behov for å verne seg mot konkurransen fra tidligere ansatte så lenge. Fra arbeidstakers ståsted vil en utestengelse fra å kunne jobbe og holde seg oppdatert innen den bransjen man har erfaring fra i ett år fremover være svært lenge.  Econa er derfor kritiske til en maksimal karantenetid på ett år, og mener den maksimale lengden bør være 6 måneder.

Det er positivt at det foreslås at arbeidsgiver må betale full lønn i hele karanteneperioden.  Det kan nok gjøre at arbeidsgiver er mer tilbakeholden med å pålegge den maksimale karantenetiden på ett år.  Spørsmålet er imidlertid om departementet følger opp forslaget om at deler av arbeidstakers inntekt skal komme til fradrag i kompensasjonen. Et slikt fradrag vil i tilfelle være en tilfeldig og utilsiktet gevinst for virksomheten. Kompensasjonen skal dekke ulempen ved ikke å kunne velge fritt på arbeidsmarkedet – ikke kunne jobbe i den bransjen man har kunnskap og erfaring fra – og da vil det være urimelig om andre inntekter skal komme til fradrag i denne kompensasjonen.