Utdanning på dagpenger må være lov

Econa er glade for at regjeringen nå legger opp til at det skal være mulig å kombinere dagpenger med studier. Dette har vært et krav både fra Econa og Akademikerne og vi er fornøyd med at dette nå blir innfridd.

Econa mener det er helt sentralt at arbeid skal lønne seg. Folk må komme seg tilbake til jobb så snart som overhodet mulig, Alle løsninger som iverksettes må derfor uformes slik at det ikke blir mer lønnsomt å holde seg permittert og studere i stedet for å arbeide. Samtidig er det viktig at permisjonstiden blir brukt best mulig. Etter- og videreutdanning vil uansett være en god investering for fremtiden.

Vi trenger hurtig skalering av effektiv opplæring. Da må vi bruke teknologi og en forretningsmodell som gjør at lærekrefter og veiledning ikke blir en flaskehals i skalering, distribusjon og økonomi.

Når vi legger til rette for endrede kompetansebehov i lys av corona-krisen, må tiltakene være treffsikre, relevante og sikre at de som tar etter- og videreutdanning er rustet til å gå raskt ut i arbeid igjen. Dette kan vi få til ved at det gjøres endringer i rammeverk for hva slags studier utdanningsinstitusjonene kan tilby, slik at de får større fleksibilitet til å tilpasse tilbud til situasjonen. Dette koster ikke en krone.

Mulige tiltak

Dette innebærer åpning av enkeltemner og kortere kurs. Å styre mange inn i store programmer på mer enn 20 studiepoeng har ikke nødvendigvis noen kortsiktig verdiskapende effekt. Det tar rett og slett for lang tid til før de nye ferdighetene kan omsettes i arbeid.

Universitets- og høyskolesektoren bør stimuleres til å legge bedre til rette for digitale løsninger, slik som massive online open courses (MOOC). Her vil man lettere kunne velge «legeklosser» som kan være nyttig for å komme i jobb igjen. Disse kursene kan permitterte følge så lenge de er permitterte, og senere vurdere, om de skal fullføre når de (forhåpentligvis) er kommet tilbake i jobb.. Denne vurderingen kan gjerne gjøres sammen med arbeidsgiver og NAV,

Det bør kartlegge hvor de største kompetansebehovene vil være i egen medlemsmasse og vurdere hva slags kompetansebehov denne gruppen vil ha. Til nå har permitteringene truffet grupper i samfunnet med lav lønn og lav utdanning. Det er grunn til å tro at kommer det en ny permitteringsbølge vil også høyt utdannede mennesker bli rammet.