Vi må ha mulighet til å kombinere familie og karriere

Econa støtter forslaget om å endre reglene for kveldsarbeid slik at det, etter arbeidstakers initiativ, vil være mulig å utsette arbeidsdagen noe.

Nattarbeid defineres som arbeid mellom kl. 21 og 6. Lovforslaget (Arbeids- og sosialdepartementets forslag i Prop. 72 L (2016-2017) endrer ikke definisjonen av nattarbeid, men åpner for at det kan inngås avtale om at man kan jobbe mellom kl. 21 og 23 selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt. Med andre ord betyr dette at man ikke blir lovbryter om pc’n slås på kl 21.30 for å sende mail og gjøre ting man ikke har hatt tid til før på dagen.

Nattarbeid er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. De fleste vil nok være enige i at arbeidets art ikke gjør det strengt talt nødvendig å f.eks. skrive en rapport etter kl. 21. Likevel er det mange som gjør denne typen arbeid om kvelden – etter at barna har lagt seg.

Mange har nok ikke tenkt over at denne typen arbeid er forbudt.  Noen ganger tar man med seg litt jobb hjem, og tar det frem og jobber med det utover kvelden. Slik er hverdagen for mange arbeidstakere. Og nettopp en slik mulighet gjør at man kan kombinere familie og karriere. Man kan avslutte arbeidsdagen på kontoret litt tidligere, hente barn i barnehagen og være sammen med barna – og så avslutte arbeidsdagen hjemmefra etter at barna har lagt seg. Dette er en fleksibilitet som ivaretar arbeidstakernes interesser i et moderne arbeidsliv.

Det er viktig at avtaler om slike typer arbeidstidsordninger inngås skriftlig, og etter initiativ fra arbeidstaker. Dette er ikke en ordning som skal ivareta arbeidsgivers behov. Det behovet er ivaretatt ved dagens regler om nattarbeid. Det er også viktig at dette ikke skal være en form for ekstraarbeid. Det er her snakk om å utføre arbeidet noen timer hjemmefra om kvelden i stedet for på dagtid, ikke i tillegg. Om det er tilleggsjobb skal dette kompenseres på vanlig måten, enten som avspasering eller overtid.

Forslaget innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en skriftlig avtale om arbeid mellom kl. 21 og 23. Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativ til den faktiske utførelsen av arbeid mellom kl. 21 og 23 i hvert enkelt tilfelle. Hvis arbeidsgiver skal pålegge arbeid etter kl. 21, må vilkårene for nattarbeid være oppfylt.

(Arbeids- og sosialdepartementets forslag i Prop. 72 L (2016-2017) )