Ytringsklimaet og beskyttelsen av varslere må styrkes

Kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skjer. Regler blir brutt, prosesser er lukket og oppdrag går til nær familie eller venner uten anbudsrunder. Mange sier ikke fra i redsel for å miste jobben eller bli fryst ut av kollegaer.

Tre personer, ytringsfrihet

Departementet skal nå se på reglene for varsling, nettopp for å unngå at dette skal skje.

Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven skal beskytte arbeidstakere som melder fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling om kritikkverdige forhold er både lovlig og ønskelig fra samfunnets side. Varsling skal bl.a. bidra til å avdekke økonomisk kriminalitet, som f.eks. korrupsjon, men også kritikkverdige forhold som går på arbeidsmiljø og brudd på bedriftens kultur og regelverk. Da må også reglene legges til rette for at kritikkverdige forhold avdekkes. Varsling fra de ansatte er her et viktig virkemiddel.

Dagens regler om varsling fungerer ikke etter hensikten. Skal reglene om varsling fungere effektivt, forutsetter det et åpent ytringsklima på arbeidsplassen. Det er en nær sammenheng mellom retten til å varsle og arbeidstakernes ytringsfrihet. I virksomheter som aktivt legger til rette for en fri og åpen ytringskultur, ligger forholdene også til rette for at varsling håndteres på en betryggende måte. Mange er imidlertid redde for ubehageligheter dersom de varsler om kritikkverdige forhold, og velger da å ikke si noe.

Reglene må tilrettelegge for varsling. Men dette handler altså også om kulturen på den enkelte arbeidsplass. En del arbeidsgivere legger begrensninger på den ansattes ytringsfrihet, i den feilaktige tro at lojalitetsplikten går foran ytringsfriheten. Undersøkelser viser at «ytringsklimaet» på norske arbeidsplasser ikke er tilfredsstillende. Dette må det gjøres noe med.

Arbeids- og sosialdepartementet har nå fremmet forslag om endringer i reglene om varsling i arbeidsmiljøloven (Prop. 72 L (2016-2017)). Econa støtter i all hovedsak disse forslagene, som i all hovedsak går på noen små endringer

Det er også nedsatt et Varslingsutvalg, som skal foreta en helhetlig gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler om varsling. Vi ser frem til resultatet av dette arbeidet. Departementet foreslår bl.a. at det innføres en ubetinget plikt til å etablere varslingsrutiner i virksomheter med minst 10 arbeidstakere. Econa mener denne grensen er satt for høyt. Det er registrert ca. 132.000 virksomheter i Norge med mellom 1-9 ansatte. Det vil altså være svært mange virksomheter som faller utenfor plikten til å utarbeide varslingsrutiner når grensen settes til 10 ansatte.

Det foreslås også å lovfeste visse minimumskrav til hva varslingsrutinene skal inneholde. De interne rutinene skal bl.a. inneholde en oppfordring til arbeidstakere om å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold i virksomheten. Dette må ses i sammenheng med ytringskulturen i virksomheten, slik at dette ikke bare blir tomme ord. Jeg vil oppfordre den enkelte virksomhet til å foreta en kritisk gjennomgang av om virksomheten, direkte eller indirekte, pålegger de ansatte for store begrensninger i ytringsfriheten. Har din arbeidsplass den åpne ytringskulturen som er nødvendig? Eller spilles det på frykt og begrensninger i ytringsfriheten?