Arbeidslivspolitikk

Econa har utarbeidet policydokumenter som skal være til hjelp for at tillitsvalgte og medlemmer kan sette seg inn i Econas offisielle politikk på ulike arbeidspolitiske områder.

Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU) utarbeider dokumentene og Econas styre fatter det endelige vedtaket vedrørende vår politikk. 

 

Econas arbeidslivspolitiske dokument kan du laste ned her.

Arbeidstid

Utviklingen i arbeidslivet gjør at vi ser en økt fleksibel tilnærming til plassering og lengde på arbeidstiden, i form av bruk av fjernarbeid samt en økt fleksibilitet knyttet til hvor og når arbeidet utføres. Økt fleksibilitet gir hver enkelt bedre mulighet for å tilpasse arbeidssituasjonen til egne behov og hensyn, men det kan også bidra til å utviske grensene mellom arbeidstid og fritid. Regulering av arbeidstid bør kunne tilpasses arbeidssituasjonen i ulike sektorer og bransjer, men det er samtidig viktig at innsats kompenseres i form av lønn eller avspasering. Det er viktig med god balanse mellom arbeidstid og fritid.

Ansettelser  

Det er viktig at regelverket og rammene rundt ansettelsene er utformet slik at det ivaretar mobilitet mellom ulike virksomheter og sektorer. Det er i tillegg viktig å sikre tilstrekkelig forutsigbarhet og trygge rammevilkår for den enkelte arbeidstaker.

Likestilling, likebehandling og mangfold

Arbeidslivet bør gi muligheter og rettigheter til arbeid på grunnlag av ulike forutsetninger, styrker, kompetanse og behov. Den enkelte må kunne oppnå videreutvikling og karriere uten å møte hindringer som følge av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsnedsettelse, legning mv. Dette vil bidra til bedre utnyttelse av den samlede arbeidskraften og et godt arbeidsmiljø for hver enkelt, noe som igjen gir gode rammevilkår for videre faglig og sosial utvikling. Det er derfor viktig å ha et regelverk som etterleves, og som likebehandling og mangfold i arbeidslivet

Livsfaser

Befolkningens levealder øker, samtidig som andelen yrkesaktive går ned. Som et utslag av dette er pensjonsreformen fra 2011 et middel blant annet for å stimulere til lengre tid i yrkeslivet. Utformingen av ordninger og tiltak må ta hensyn til at personer har forskjellige behov i forskjellige faser av sin arbeidskarriere. Det bør legges til rette for fleksible ordninger som gjør det mulig å utnytte arbeidstakers ressurser i alle faser av arbeidslivet.

Kompetanseutvikling

Kompetanse kan defineres som de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål. De siste tiårene har stadig flere virksomheter gjennomført omstillinger for å øke produksjonen av varer og tjenester basert på bruk av mer kunnskapsbasert arbeidskraft. Befolkningens kunnskap og ferdigheter er den viktigste drivkraften for å sikre videre økonomisk vekst, høy grad av sysselsetting, god velferd og evne til å delta i global samhandling og konkurranse. 

Lønnspolitikk

Econas lønnspolitikk bygger på at høyt utdannede økonomer skal ha økonomisk uttelling for sin satsing på utdanning. Lønnspolitikken skal legge til rette for at den kompetanse høyt utdannede økonomer har, den kunnskap de erverver seg, det ansvarsområde de håndterer og de verdier de skaper, lønnes på en riktig måte. Lønnspolitikken skal bidra til at høyt utdannede økonomers kompetanse blir brukt der den kommer mest til nytte og medfører verdiskaping i privat og offentlig sektor.

Du kan laste ned det arbeidspolitiske dokumentet om lønn her.

Pensjon

Econa skal arbeide for at det tilrettelegges for pensjonsordninger som stimulerer til mobilitet mellom ulike arbeidsgivere og mellom privat og offentlig sektor. Dette er viktig for et effektivt arbeidsmarked og for å overføre kompetanse mellom sektorene.

Du kan laste ned det arbeidspolitiske dokumentet om pensjon her.